Didaktika

V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 56,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Počet strán
32

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Odborný dvojmesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a najmä vedúcich metodických orgánov škôl a školských zariadení.

Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú odborníci zo sféry riadenia rezortu, erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl.

DIDAKTIKA:

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja, prezentácie a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby,
 • je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu,
 • informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom všetkých typov škôl a školských zariadení,
 • pedagogickým zamestnancom vykonávajúcim špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia,
 • metodikom teórie a praxe vyučovania,
 • vedúcim vzdelávacej oblasti, študijného odboru, záujmovej oblasti,
 • školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní,
 • školským špecialistom vo výchove a vzdelávaní,
 • supervízorom.

DIDAKTIKA:

 • odborné články k aktuálnym témam realizácie procesu výučby a výchovy,
 • informácie o legislatíve v predmetnej oblasti,
 • prezentácie skúseností z uplatňovania a zavádzania nových prístupov k realizácii edukačného procesu,
 • interaktívna poradňa v oblasti sledovaného záujmu edukácie,
 • informácie o vzdelávacích aktivitách v sledovanej oblasti.

Prednosti, ktoré oceníte:

 • publikovanie pôvodných, dosiaľ nezverejnených odborných textov,
 • ľahkú orientáciu a prehľadnosť textu,
 • interaktívnu komunikáciu s čitateľom,
 • aktívnu spoluprácu s erudovanými odborníkmi,
 • prezentáciu nových metód, prístupov a prostriedkov vzdelávania,
 • prezentáciu príkladov z praxe.

Privítame aj prezentáciu vlastných skúseností škôl z uplatňovania nových didaktických prístupov či prostriedkov ako spôsob výmeny informácií z edukačnej praxe.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.