Ceny v marketingu

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Autor
Michal Oláh a kolektív

Dátum vydania
12/2009

Väzba
tvrdá

Počet strán
248

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-970135-0-9

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať,pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingovéhomixu. Ich nezastupiteľný význam je v tom, že od úrovne cien je závislá prosperitapodnikania. Tvorba cien by mala byť tvorená tak, aby bola prínosom pre podnik. Akoekonomická kategória, ak ceny zodpovedajú optimálnym trhovým podmienkam, prefirmu prinášajú zisk. Ostatné aktivity marketingu znamenajú náklady pre podnik.Ako neoddeliteľná súčasť marketingových stratégií sú ceny kľúčom na dosahovaniezisku. Takmer každá publikácia o marketingu na knižnom trhu sa zmieňuje čiastočne ajo cenách.Na Slovenskom knižnom trhu sa za posledné roky objavili aj samostatné knižnépublikácie o cenových stratégiách, rozvíjaní teórie a praxe tvorby cien a cenovomrozhodovaní.V takých publikáciách prevláda myšlienka pre podnikateľskú sféru tematicky priblížiť- paralelne niektoré oblasti cien z hľadiska teórie a praxe, ako aj ich význam. Ako bymanažéri firiem mali postupovať pri rozhodovaní o cenách, aby obstáli v náročnomkonkurenčnom prostredí.Snahou autorov bolo objasnenie skutočnosti, že ceny sú dôležitou súčasťou trhovéhomechanizmu. Ak má firma prosperovať, nestačí výrobok vyrobiť, ale musí ho ajpredať. Aby sa tak stalo, musí tomu prispôsobiť aktivity marketingu smerujúce k jehokvalite a cene. Ak má obstáť v konkurencií, zabezpečiť odbyt nielen na domácom, aleaj zahraničnom trhu.Cena je na samotnom začiatku výroby a na konci predaja tovaru. Preto by sa jejstanoveniu mala venovať mimoriadna pozornosť. Táto požiadavka o. i. vyplýva z toho,že je základným činiteľom informácií pre rozhodovanie čo, ako a pre koho vyrábať?Je to naplnenie základného kritéria preto, aby firma prosperovala v podnikateľskýchaktivitách.Možno konštatovať, že takýto pohľad na ceny postačuje pri tradičnom vnímaníposlania marketingu v podnikoch. Vieme, že tradičné chápanie marketingu sa v základezaoberá iba takými oblasťami, ako je produkt, cena, distribúcia a marketingovákomunikácia. Manažment firiem sa tradične zaoberal iba týmito parciálnymi prvkami,ako aj plánovaním, stratégiou a podobne.Zvýšená intenzita konkurencie, globalizácia, vznik jednotného európskeho trhu,ktorého sme súčasťou ako členovia EÚ, a od 1. 1. 2009 i vstupom do eurozóny zvyšujepožiadavky kladené na intenzitu konkurencie nielen na domácom, európskom trhu, alevo svete vôbec. Postupne vytláča aj tradičné chápanie marketingu k jeho modernémuvnímaniu vo vzťahu k zákazníkom, obchodným partnerom a okolitému svetu.Tieto okolnosti sú dôvodom na to, že publikácia si kladie za cieľ reagovať na novétrendy spojené s globalizáciou sveta, so vznikom európskeho trhu a moderného vnímaniamarketingu a jeho nových trendov z hľadiska nových pohľadov i na miesto cien novýcheurópskych trhov, ako aj vo svetovom meradle.Tematické spracovanie publikácie je vedené snahou, aby poskytovala komplexnýpohľad na stratégiu cien. Tiež na ich tvorbu nielen z tradičného chápania z úrovnenárodného hospodárstva, ale predovšetkým vo firmách. A to najmä v nových podmienkachpri uplatňovaní nových trendov marketingu pre domáci, európsky trh a nové úlohy cien16na týchto trhoch. Týmto svojím zameraním je na základe súčasného poznania prvoradýmúčelom ďalšie rozvíjanie teórie a praxe tvorby cien v nových zmenených podmienkachnielen na domácom trhu, ale predovšetkým na trhu Európskej únie a priblíženie významua úlohy cien na tomto trhu.Ide o knižnú publikáciu, ktorá má ambíciu z hľadiska obsahu do určitej miery vybočiť– z rámca odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá cenami viac-menej monotematicky.A svojím ponímaním prispieť novými poznatkami, ktoré by mali byť motivujúce aj premodernejšie prístupy v oblasti cien v súlade s modernými trendmi v oblasti marketingu.Spracované okruhy tejto knižnej publikácie napomôžu manažérom firiem, pra-covníkom marketingu a širokej odbornej verejnosti, študentom stredných a vysokýchškôl ekonomického zamerania, prípadne i laickej verejnosti, k tomu, aby okrem inýchvzťahov a väzieb lepšie pochopili danú problematiku. Prosperovať vo fungujúcichtrhových podmienkach, či už na domácom, jednotnom európskom a svetovom trhumôže iba ten, kto získa zákazníka nielen vysokou kvalitou výrobkov, prác a služieb, aleaj primeranou trhovou cenou. Trhová cena v nových podmienkach trendov marketingumá byť neoddeliteľnou súčasťou vhodnej cenovej stratégie, najmä v podmienkachrozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky v Slovenskej republike s prihliadnutím na situáciuna európskom a svetovom trhu. Predpokladáme, že táto kniha bude obohatenímknižného trhu a nemala by chýbať na stole manažérov, podnikateľských subjektov, aleaj makroekonomických pracovníkov zaoberajúcich sa teóriou a praxou cien z hľadiskavplyvu vývoja cien a inflácie k verejným financiám v štátnom rozpočte Slovenskej republiky.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.