Súkromné právo

V predaji - počet čísiel 3
V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac) - počet čísiel 3
Čo je WK eReader?
V predaji - počet čísiel 3
Čo je WK eReader?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
36

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
E-časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
339-8652

ISSN
2453-6504

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe

V oblasti súkromného práva Vám prinášame nový praktický časopis zameraný na aktuálne problémy v tejto oblasti. Mesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje odborné články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.

Uvedená novinka je určená predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.

Obsahom časopisu sú:

  • odborné články z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva súkromného, pracovného práva
  • články sa zameriavajú na praktické využitie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi, na objasňovanie sporných, resp. diskutabilných ustanovení právnych noriem súkromného práva, ako aj na poznatky získané z rozhodovacej činnosti súdov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

  • nezávislé a odborne spoľahlivé informácie
  • jednoduchá orientácia a prehľadné usporiadanie textu
  • aktuálne témy
  • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Autori článkov sú vybraní poprední odborníci z radov advokátov, sudcov, významných osobností akademickej obce a iných odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti súkromného práva.

Novinka na trhu odbornej právnickej literatúry, ktorá je výlučne zameraná na oblasť súkromného práva, ponúkne zaujímavé riešenia praktických aplikačných problémov a nejasností jednotlivých právnych noriem. Cieľom časopisu Súkromné právo je vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.