BOZP


Vydavateľstvo Wolters Kluwer v rámci edície BOZP vyvíja produkty zamerané na prezentáciu poznania o súčasnom stave zabezpečenia BOZP na Slovensku v  pracovnom prostredí i mimo neho, na zvyšovanie záujmu zamestnaneckej ako aj podnikateľskej verejnosti na osvojovaní si vedomostí o aktuálnej legislatíve a opatreniach v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a sprostredkovaní znalostí pre jej aktívne uplatňovanie v praxi, s cieľom účinnej prevencie proti vzniku mimoriadnych udalostí, na organizáciu, riadenie a vzdelávanie ako aj na kvalifikáciu, zodpovednosť a efektívnosť práce profesionálnych a poverených pracovníkov na úseku ochrany života a zdravia na pracovisku a vzdelávanie občanov v oblasti BOZP všeobecne.

Vybrané knižné publikácie


Prejsť do eshopu

Vaša virtuálna knižnica na dosah s vydavateľstvom Wolters Kluwer

WK eReader je plne vybavená aplikácia na čítanie e-kníh. Stiahnuté e-knihy si môžete čítať kedykoľvek a kdekoľvek aj bez pripojenia na internet. Neroztrhnú sa, neznečisťujú životné prostredie a šetria miesto.

Viac informácií Dostupné e-knihy

Časopisy

Časopis Bezpečnosť práce v praxi je špecializované periodikum, zamerané na riadenie a prevádzkovanie bezpečného pracoviska v zmysle platnej legislatívy. Je určený pre bezpečnostných technikov, podnikateľov, vedúcich zamestnancov štátnej správy, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, teda pre všetkých, ktorí zo zákona alebo z poverenia zodpovedajú za bezpečný výkon povolania a ochranu zdravia zamestnancov. Jeho ambíciou je pomáhať v orientácii v aktuálnej legislatíve, sprostredkovať vedomosti a znalosti a ponúkať odporúčania, vzory či riešenia pre výkon povolania na bezpečnom pracovisku a v zdravotne nezávadnom prostredí.


Prejsť do eshopu