Obsah systému ASPI

Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac
ako 2 000 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú
literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické
odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia.
Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov
a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov.

Základ ASPI je súčasťou každej licencie ASPI. Obsahuje predpisy SR, vybrané predpisy ČR, judikatúru, základnú literatúru, kompletnú bibliografiu a rovnopis Zbierky zákonov od roku 1918.

Základ ASPI:

V predpisovej časti ASPI nájdete spracované právne predpisy od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia). Predpisy sú spracovávané denne a ich úplné znenie nájdete vždy v čo najkratšom čase, maximálne do 2 pracovných dní. Systém Vám umožňuje prezerať si predpisy k zvolenému dátumu a porovnávať si jednotlivé „časové rezy“. Aktívne odkazy v textoch na iné právne predpisy sú samozrejmosťou.
Súčasťou predpisovej časti systému sú aj Vestníky NBS, Ministerstva pôdohospodárstva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia SR, Finančný spravodajca.
Súčasne pre Vás spracovávame aj uznesenia vlády a Zbierku inštrukcií MS SR.
Do predpisov sme zaradili aj Stavovské predpisy (SAK, SKE, Notárska komora SR, Slovenská komora mediátorov).

Počtom 1 700 000 rozhodnutí sa ich počet v ASPI nekončí. Denne pridávame ďalšie a ďalšie zverejnené rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov.
Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Rovnako v časti judikatúra nájdete spracovaný aj celý archív „zbierkových rozhodnutí“ zo Zbierky stanovísk a rozhodnutí NS SR, Zbierky nálezov a uznesení ÚS SR, Zbierku rozhodnutí Bohuslav a Vážný. Názov rozhodnutia a právne vzťahy k predpisu by vám mali byť nápomocné pri riešení konkrétneho právneho problému.

V rámci Literatúry nájdete v ASPI časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská a rôzne iné zdroje, ktoré neustále rozširujeme. Dnes sú v rámci ASPI základu obsiahnuté:

 • Dôvodové správy od roku 1990
 • Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
 • Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov
 • Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov
 • Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR
 • Periodiká:
  • Bulletin slovenskej advokácie
  • Magister officiorum
  • Corpus delicti
  • Legal Point
 • Za príplatok sú potom dostupné aj ďalšie periodiká:
  • Zo súdnej praxe
  • Dane a účtovníctvo
  • DPH v praxi
  • Právo pre ROPO a obce
  • Účtovníctvo pre ROPO a obce
  • Právo a manažment v zdravotníctve
  • Verejné obstarávanie v praxi
  • Súkromné právo
  • ARS NOTARIA
  • Právny obzor

Kompletné zaistenie bibliografie z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti

Bibliografia obsahuje bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov – kvalitná podpora Vašej knižnice a nástroj pri hľadaní potrebných zdrojov pre Vašu prácu. S Bibliografiou získate

 • možnosť vyhľadávania nad celou bibliografiou (okrem bežných bibliografických/popisných údajov aj podľa súvisiacich slovenských predpisov a predpisov EÚ, právnych oblastí, hesiel registra, rozsahu dátumu vydania, formálne a obsahovo vymedzených druhov dokumentov
 • stále aktuálne informácie
 • previazanosť s ostatnými informačnými zdrojmi v systéme ASPI vrátane hypertextových odkazov na súvisiace právne predpisy a na plné texty článkov publikovaných v moduloch Judikatúra a Literatúra
 • ľahkú orientáciu v bibliografických záznamoch
 • jednoduchý export do textového editora
 • do Bibliografie je v súčasnosti zaradených vyše 53 000 článkov vybraných odborných periodík od roku 1997 do súčasnosti a vyše 5400 odborných publikácií vybraných nakladateľov kompletnej retrospektívy od začiatku tohto tisícročia do súčasnosti. Zastúpených je vyše 6000 autorov. V Bibliografii v súčasnosti aktualizujeme publikácie vydavateľstiev: Wolters Kluwer s.r.o., C•H•Beck, Heuréka, Eurounion, Leges, Epos a Veda.