ASPI Navigátor

Nová generácia informačno-právnych produktov.

ASPI Navigátor ponúka právne postupy spracované jedinečnou a na slovenské pomery doposiaľ netradičnou formou. Podstatou spracovania je prehľadný procesný diagram, pomocou ktorého sa zobrazuje celý priebeh konania, čo napomáha rýchlej orientácii používateľa v celom postupe a vyúsťuje do výberu najvhodnejšieho riešenia.

Bezplatné testovanie

Vyskúšajte si ASPI Navigátor úplne BEZPLATNE. Otestovať si môžete 8 postupov pre Verejné obstarávanie a tiež 8 Daňových postupov. Pre viac informácií o možnosti bezplatného testovania, prosím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Chcem viac informácií

Prečo ASPI Navigátor?

1 KVALITNÉ A RÝCHLE spracovanie častých zmien neustále sa meniacej slovenskej legislatívy.
2 SPRÁVNE NÁVRHY RIEŠENÍ zložitých právnych procesov.
3 TRANSPARENTNÉ A JEDNODUCHÉ grafické spracovanie postupov a konaní vybraných oblastí práva.
4 RÝCHLEJŠÍ PROCES rozhodovania pri výbere z možných postupov.

Príjemné a jednoduché užívateľské prostredie

  • Postupy sú rozčlenené do časovo postupných jednoduchých krokov - v akom čase, termíne a komu čo adresovať.
  • Každý krok obsahuje podrobnejší popis (komentár), metodiku, okolnosti a rozdielnosti operácie.
  • Výhodou je zapracovanie relevantnej judikatúry, súvisiacich vzorov, literatúry a odkazov aj na iné súvisiace dokumenty, webové stránky či právne predpisy v systéme ASPI.
  • Jednotlivé procesy ASPI navigátorov budú priebežne aktualizované a dopĺňané, pričom sa zachová aj predchádzajúci časový rez, resp. právna úprava.

Vyskúšajte aktuálne spracované procesy

  1. Postupy vo verejnom obstarávaní z pohľadu verejného obstarávateľa - súhrnne viac ako 280 postupov jednotlivých fáz verejného obstarávania* a
  2. Daňové postupy z pohľadu správy daní – komplexne spracovaná právna úprava obsiahnutá v Daňovom poriadku z pohľadu správcu dane, ako aj daňového subjektu - súhrnne 140 postupov*.
  3. Trestnoprávne postupy - 54 procesov predstavujúcich celý priebeh trestného konania*.

* Bezplatne testovať môžete spolu 17 procesov (8 pre verejné obstarávanie, 8 daňových postupov a 1 trestnoprávny postup).

ASPI | Navigátor sa bude vyvíjať spolu s vašimi potrebami

V spolupráci s odborníkmi pripravujeme ďalšie procesy z oblasti verejného, obchodného, daňového, občianskeho a trestného práva.