ASPI Navigátor

Nová generácia informačno-právnych produktov.

ASPI Navigátor ponúka právne postupy spracované jedinečnou a na slovenské pomery doposiaľ netradičnou formou. Podstatou spracovania je prehľadný procesný diagram, pomocou ktorého sa zobrazuje celý priebeh konania, čo napomáha rýchlej orientácii používateľa v celom postupe a vyúsťuje do výberu najvhodnejšieho riešenia.

Bezplatné testovanie

Vyskúšajte si ASPI Navigátor úplne BEZPLATNE. Otestovať si môžete 8 postupov pre Verejné obstarávanie a tiež 8 Daňových postupov. Pre viac informácií o možnosti bezplatného testovania, prosím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Chcem viac informácií

Prečo ASPI Navigátor?

1 KVALITNÉ A RÝCHLE spracovanie častých zmien neustále sa meniacej slovenskej legislatívy.
2 SPRÁVNE NÁVRHY RIEŠENÍ zložitých právnych procesov.
3 TRANSPARENTNÉ A JEDNODUCHÉ grafické spracovanie postupov a konaní vybraných oblastí práva.
4 RÝCHLEJŠÍ PROCES rozhodovania pri výbere z možných postupov.

Príjemné a jednoduché užívateľské prostredie

 • Postupy sú rozčlenené do časovo postupných jednoduchých krokov - v akom čase, termíne a komu čo adresovať.
 • Každý krok obsahuje podrobnejší popis (komentár), metodiku, okolnosti a rozdielnosti operácie.
 • Výhodou je zapracovanie relevantnej judikatúry, súvisiacich vzorov, literatúry a odkazov aj na iné súvisiace dokumenty, webové stránky či právne predpisy v systéme ASPI.
 • Jednotlivé procesy ASPI navigátorov budú priebežne aktualizované a dopĺňané, pričom sa zachová aj predchádzajúci časový rez, resp. právna úprava.

Aktuálne spracované procesy:

 1. GDPR / Ochrana osobných údajov - poskytuje návod pre prevádzkovateľov aj sprostredkovateľov ako majú postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov i nariadenia GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov); dotknutým osobám ponúka jednoduchý a zrozumiteľný prehľad ich práv a právom chránených záujmov pri spracúvaní ich osobných údajov, ako aj možností uplatnenia ich práv
 2. Pracovnoprávne postupy
 3. BOZP a ochrana pred požiarmi - ponúka komplexný prehľad procesných postupov a vzájomných väzieb medzi zamestnávateľom a dozornými orgánmi pri šetrení pracovných úrazov, požiarov a udalostí z hľadiska BOZP a OPP
 4. Civilný sporový poriadok
 5. Civilný mimosporový poriadok
 6. Správny súdny poriadok - 90 procesov ukazuje rôzne scenáre priebehu konania, lehoty na vykonávanie operácií, aké opatrenia musia jednotliví účastníci procesu uskutočniť, ako aj ich možné reakcie
 7. Obchodné spoločnosti
 8. Sťažnosti - graficky je znázornený priebeh ťažiskových procesov prebiehajúcich v rámci sťažnostného konania, a to od podávania a prijímania sťažností, cez evidenciu, prešetrenie a vybavenie sťažností, až po kontrolu ich vybavovania
 9. Trestnoprávne postupy - 54 procesov predstavujúcich celý priebeh trestného konania*.
 10. Správa a vymáhanie pohľadávok - 68 procesov interaktívnym spôsobom prezentuje riadenie pohľadávok v podniku a ich vymáhanie v praxi; upriamuje pozornosť na práva veriteľov a nutnosť ich ochrany pred úmyselným, ako aj neúmyselným porušovaním platobnej disciplíny zo strany dlžníkov
 11. Postupy vo verejnom obstarávaní z pohľadu verejného obstarávateľa - súhrnne viac ako 280 postupov jednotlivých fáz verejného obstarávania*
 12. Daňové postupy z pohľadu správy daní – komplexne spracovaná právna úprava obsiahnutá v Daňovom poriadku z pohľadu správcu dane, ako aj daňového subjektu - súhrnne viac ako 140 postupov*.
 13. Kolektívne vyjednávanie - jednotlivé postupy sú spracované zo strany zamestnávateľa i odborovej organizácie, napr. tvorba návrhu kolektívnej zmluvy a jej kolektívne vyjednávanie, vznik kolektívneho sporu a jeho riešenie, využitie práva na štrajk alebo práva na výluku, vznik nároku na náhradu škody

* Vyskúšajte si ASPI Navigátor - bezplatne môžete testovať viaceré vybrané procesy.

ASPI | Navigátor sa bude vyvíjať spolu s vašimi potrebami

V spolupráci s odborníkmi pripravujeme ďalšie procesy z oblasti verejného, obchodného, daňového, občianskeho a trestného práva.