Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 8. 2019

Ku dňu 31. 8. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 7-8/2019 (24 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (77 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 4/2019 (6 dokumentov)
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (6 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 244-246, 50-252, 262-272/2019 Z.z. (17 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Konečná Veverková, Ingrid. Riadenie školy a školského zariadenia, 3. aktualizované vyd.. 2019.

Komentáre:

 • Záhora, Jozef. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach - komentár. 2019.
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o prídavku na dieťa - komentár. 2019.
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa - komentár. 2019.
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa - komentár. 2019.
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí - komentár. 2019.
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o rodičovskom príspevku - komentár. 2019.
 • Doboš, Igor; Tittlová, Marcela. Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár. 2019.

Rekonštrukcie komentárov:

 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Do modulu Preklady:

 • Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. po novele zákonom č. 221/2019 Z.z.
 • Trestný zákon - zákon č. 300/2005 Z.z. po novele zákonom č. 214/2019 Z.z.
 • Trestný poriadok - zákon č. 301/2005 Z.z. po novele zákonom č. 231/2019 Z.z. a zákonom č. 214/2019 Z.z.
 • Zákon o verejnom obstarávaní - zákon č. 343/2015 Z.z. po novele zákonom č. 221/2019 Z.z. a zákonom č. 215/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 94 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 1450 záznamov
 • 266 ESD rozhodnutí
 • 70 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

 • Zbierka stanovísk a rozhodnutí NS č. 2/2019 (10 rozhodnutí)
 • Vybraná judikatúra (14 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 31. 8. 2019 – 3.218.294 dokumentov,

tzn. od 1.8.2019 pribudlo 23.470 judikátov