Novinka

Rozhodcovské konanie v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)

APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy, ostatná právnická verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
13.09.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Rozhodcovské konanie ako jeden z alternatívnych spôsobov riešenia sporov je upravené zákonom č.244/2002 Z.z. O rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov a predstavuje rýchlu, efektívnu a nie príliš nákladnú formu vyriešenia majetkovoprávnych konfliktov medzi fyzickými osobami i podnikateľmi.
Výstupom je rozhodcovský nález majúci rovnakú váhu ako platobný rozkaz či rozsudok obecného súdu, ktorý je exekučným titulom.

Prínos pre vás:

 • Poskytneme Vám ozrejmenie problematiky v kontexte predpokladov, výhod i úskalí, ktoré so sebou rozhodcovské konanie prináša.
 • Ponúkame praktické príklady z reálnych prípadov z praxe

Prednášajúci:
JUDr. Pavel Lacko, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.
V súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje predmety v anglickom jazyku s problematikou medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže.
Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Nariadenie Brusel I – komentár Wolters Kluwer 2016), Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom Wolters Kluwer 2014)

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Základné charakteristiky a zásady rozhodcovského konania (arbitráže)
  • odlíšenie od iných alternatívnych spôsobov riešenia
  • vzťah a odlíšenie od konania pred súdom
 • Rozhodcovská zmluva a doložka
  • forma
  • obsah
  • platnosť
 • Rozhodcovia
  • spôsobilosť a podmienky pre výber rozhodcov
  • ustanovenie rozhodcov
 • Stále rozhodcovské súdy
 • Rozhodcovské konanie
  • právomoc rozhodcovského súdu
  • začatie konania a žaloba
  • predbežné opatrenia
  • pojednávanie
  • dokazovanie
  • trovy
 • Rozhodcovský rozsudok
  • obsah
  • preskúmanie
  • zmier
  • zrušenie
 • Výkon rozhodcovského rozsudku
  • výkon tuzemských rozhodcovských rozsudkov
  • uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46