Logo Wolters Kluwer

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

na tému

„Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“

Hotel Tatra v Bratislave

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

Realizácia pracovnoprávnych vzťahov takmer na každodennej báze prináša potrebu zamestnávateľa disponovať s pracovnou silou zamestnanca nielen v súvislosti s jeho preradením na iné pracovné miesto, ale aj v súvislosti s uplatňovaním rôznych obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane zamestnanca. Cieľom 2. odbornej konferencie k pracovnému právu je prostredníctvom vystúpení jednotlivých rečníkov identifikovať tieto obmedzenia a súčasne ukázať účastníkom konferencie, kde sú hranice prípustného konania zamestnávateľa i zamestnanca. Predmetom diskusií a vystúpení budú prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa s prioritným zameraním sa na zdravotný stav zamestnanca a jeho posudzovanie, ako aj načrtnutie možností, ako predchádzať zneužívaniu celého systému prekážok v práci.

2. odborná konferencia o pracovnom práve bude rozdelená do dvoch samostatných blokov: 

 1. Prekážky v práci na strane zamestnanca
 2. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

I. Prekážky v práci na strane zamestnanca 

- obsahom tohto bloku budú napríklad tieto témy:

 • ošetrenie/vyšetrenie a sprevádzanie – čo všetko zamestnávateľ môže posudzovať a aké druhy osobných údajov môže spracúvať, 
 • aké potvrdenie od lekára (lekárska správa) musí zamestnávateľ akceptovať a aké nie, ako sa posudzuje napr. ospravedlnenie nočnej zmeny, prečo sa uznáva/neuznáva len potvrdenie z lekárskej pohotovosti (majú relevanciu ordinačné hodiny lekára?),
 • čo znamená „platí celý deň“ a čo znamená „platí 24 hodín“ a podobne,
 • ako sa počítajú prekážky v práci (môže sa uplatniť napr. „½ dňa“ alebo „na nevyhnutne potrebný čas“),
 • pohľad GDPR na rozsah spracúvaných informácií o zdravotnom stave zamestnanca vo vzťahu k prekážkam v práci, 
 • či môže zamestnávateľ obmedziť návštevy vyšetrení/ošetrení, ak zamestnanec deklaruje, že má lekára vzdialeného od pracoviska niekoľko hodín cesty (napr. východ/západ a pod.), môže zamestnávateľ obmedziť ošetrenie/vyšetrenie zamestnanca „v tradičné dni“ (piatky a pondelky),
 • oznamovanie prekážok v práci – čo znamená „bezodkladne oznámiť prekážku v práci“ (môže sa uplatniť aj predpoklad vedenia),
 • či môže zamestnávateľ posudzovať obsah a počet vydaných lekárskych potvrdení pre zamestnanca, 
 • vzťah prekážok v práci a pružného pracovného času, vzťah prekážok v práci a pracovnej cesty, vzťah prekážok v práci a čerpania dovolenky zamestnancom – súbehy,
 • vzdelávanie ako prekážka v práci – či je v záujme zamestnávateľa,
 • čo možno dohodnúť v kolektívnej zmluve vo vzťahu k prekážkam v práci – napr. dni voľna navyše alebo rozšírenie dôvodov, posudzovanie „sickday“ ako prekážky v práci. 

Samostatný blok v rámci 1. bloku – odborová príslušnosť ako prekážka v práci 

 • uplatnenie § 136 Zákonníka práce – odborová funkcia a verejná funkcia – podmienky v kolektívnej zmluve alebo osobitnej dohode, keď nie sú alebo zanikli podmienky – môže sa stále uplatňovať prekážka v práci?
 • posudzovanie ďalších nárokov pri uplatnení § 136 Zákonníka práce – dovolenka, evidencia pracovného času, zodpovednostné vzťahy, používanie motorového vozidla zamestnávateľa a telefónu.

II. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

- obsahom tohto bloku budú napríklad tieto témy: 

 • kedy a v akom rozsahu sa môže uplatniť prekážka v práci na strane zamestnávateľa (koľko zamestnancov musí „nepracovať“, aby mohlo prísť k uplatneniu prekážky v práci na strane zamestnávateľa?) – musí zamestnávateľ vedieť objektívne zdôvodniť príčinnú súvislosť medzi prekážkou v práci a aktuálnym stavom?
 • čo je to prestoj, aký je rozdiel medzi prestojom a vážnym prevádzkovým dôvodom,
 • čo v sebe obsahuje tzv. iná prekážka v práci na strane zamestnávateľa,
 • ako definovať vážne prevádzkové dôvody v kolektívnej zmluve alebo v osobitnej dohode so zástupcami zamestnancov,
 • prekážka na pomedzí podľa § 141a Zákonníka práce – dôvody existujú na strane zamestnanca, ale uplatňuje ju zamestnávateľ – akú intenzitu musí mať konanie zamestnanca na uplatnenie prekážky v práci?

Registrácia

 

1. Pre prihlásenie sa na konferenciu kliknite na tlačidlo:

Registrácia účastníkov

2. Na detaile produktu vyberte počet účastníkov, ktorých chcete prihlásiť a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa". Následne dokončite objednávku.

 

Usporiadateľ:

 

 

Odborní garanti:

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

 

Mediálny partner:

 

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Podobné podujatie tohto druhu na Slovensku nenájdete
Ak je pracovné právo oblasťou, v ktorej pracujete, chcete pracovať alebo sa o ňu zaujímate, máte jedinečnú šancu zúčastniť sa druhej odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  vyskytujúcich sa v pracovnom práve.

Získate fundované poznatky súvisiace s pracovným právom so zameraním na prekážky v práci
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva s upriamením na prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Dva problémové okruhy z aplikačnej praxe, rôzne právne názory, rôzne skúsenosti, rôzne riešenia. Buďte pripravení na všetko, s čím sa môžete stretnúť v pracovnom práve. Vaše otázky a konkrétne prípady sú vítané.

Blok I Prekážky v práci na strane zamestnanca

Blok II Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

 (program aktualizujeme priebežne)

Spíkri:

V rámci konferencie vystúpia

prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.)
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne)
a mnohí ďalší ...

Moderuje:

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, generálny tajomník Labour Law Association)

Registračné poplatky:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Základný účastnícky poplatok:            179 €  (bez DPH)
V poplatku sú zahrnuté  materiály, obed, občerstvenie.

Zľava pre skorých záujemcov:
do 31. januára 2020 20 % z účastníckeho poplatku
do 15. marca 2020 10 % z účastníckeho poplatku

Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.

Kontaktná osoba: Veronika Gostičová - veronika.gosticova@wolterskluwer.com

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 16. apríla 2020. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 31. 3. 2020.

Storno podmienky:
do 16. apríla 2020 80 % účastníckeho poplatku
17. - 22. apríla 2020 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.