Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vedecká rada vydavateľstva

Vedecká rada pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu

Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu pôsobí ako poradný orgán vydavateľstva pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.

Členmi Vedeckej rady sú odborníci z akademickej obce i aplikačnej praxe špecializujúci sa na oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu, ktorí boli za člena nominovaní vydavateľstvom Wolters Kluwer, s.r.o. alebo rozhodnutím Predsedníctva Labour Law Association / Asociácia pracovného práva.

Vedecká rada vykonáva nasledujúce úlohy:

  • posudzuje tituly edičného plánu vydavateľstva a doručené rukopisy autorov žiadajúcich o publikáciu svojich autorských diel vo vydavateľstve v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu;
  • navrhuje a odporúča doplnenie edičného plánu vydavateľstva o nové knižné alebo časopisecké tituly;
  • vypracúva prostredníctvom svojich členov lektorské posudky alebo recenzné posudky na tituly vydavateľstva alebo na doručené autorské rukopisy;
  • odporúča vydavateľstvu ďalších nezávislých odborníkov za účelom vypracovania lektorských posudkov alebo recenzných posudkov, pokiaľ ich vypracovanie nie je schopná zabezpečiť vlastnými členmi;
  • poskytuje poradenskú a recenznú činnosť v ďalších oblastiach, v ktorých pôsobí vydavateľstvo, a to najmä v oblasti poskytovania informačných produktov a služieb na základe žiadosti vydavateľstva.

Členmi vedeckej rady sú:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (predseda)
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (tajomník)
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

prof. Ing. Iveta  Ubrežiová, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

doc. Ing. PhDr. Ladislav Mura, PhD.
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

JUDr. Simona Schuszteková, PhD., LL.M.
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Advokátska kancelária Henrich Dušek

JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Mgr. et Bc. Martin Bulla, PhD.
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

JUDr. Marianna Novotná, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

PhDr. Adam Madleňák, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Štatút vedeckej rady bol schválený jej členmi dňa 31. marca 2017.