Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Partneri

Právnická literatúra

Právnická literatúra

Právnická literatúra je špecializované kníhkupectvo zamerané na predaj odbornej právnickej literatúry. Ponúka odborné monografie a učebnice z oblasti práva, texty zákonov, komentáre, judikatúru, zborníky a právnické časopisy, ale aj zahraničné odborné právnické publikácie.
 
unicef

UNICEF

Slovenský výbor pre UNICEF je slovenská mimovládna organizácia, ktorá je súčasťou celosvetovej rodiny Detského fondu UNICEF. UNICEF pomáha deťom v núdzi vo viac ako 150 krajinách a teritóriách sveta. UNICEF prostredníctvom svojej siete špičkových expertov a partnerov napomáha k tomu, aby mohli byť deti na celom svete zdravé, mali zabezpečenú výživu, základné vzdelanie ako aj ochranu pred násilím.
 
be-soft

BE-SOFT a. s.

Poskytujeme komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia. Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999 a bilanciou nášho pôsobenia je popredné a stabilné miesto na slovenskom trhu a tiež bohaté skúsenosti. Služby poskytujeme na celom území Slovenska a sme lídrom pri poskytovaní služieb pre sieťových klientov.
 
Školská a rovesnícka mediácia

Školská a rovesnícka mediácia

Portál venujúci sa riešeniu konfliktov v školskom prostredí. Ponúka cenné rady, odporúčania, návody a nový pohľad sprostredkovania súvislostí pri riešení konfliktov medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom i žiakmi navzájom. Poskytuje konzultačno poradenské a mediačné služby (prednášky, workshopy, besedy, kvalifikované usmernenie pri riešení sporov).
 
Asociácia vzdelávania samosprávy

Asociácia vzdelávania samosprávy

Asociácia vzdelávania samosprávy je predstaviteľom „koordinovaného systému vzdelávania pre samosprávu“ AVS prostredníctvom koordinovaného systému, ktorý tvoria RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Trenčín a RVC Trnava.
 
accace

Jedálne.sk

Internetový portál Jedálne.sk je určený pre pracovníkov jedální – prevažne školských, ale tiež závodných, ďalej jedální nemocníc a domovov pre seniorov. Prináša odborné informácie z oblasti výživy, hygieny, práva aj aktuálne reportáže. Významnou oblasťou, ktorej sa venuje, je pracovné právo, problematika odmeňovania a vzdelávania personálu jedální. Portál Jedálne.sk organizuje vlastné vzdelávacie akcie a zaisťuje ich realizáciu na kľuč pre svojich partnerov.
 
accace

Obstaraj.sk

Stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o proces verejného obstarávania či už na strane obstarávateľov (§6,§7,§8), uchádzačov, záujemcov, odbornú i laickú verejnosť. Cieľom údajov, ktoré nájdete na tejto stránke je poskytnúť nestranné a odborné pohľady na priebeh realizovaných verejných obstarávaní. Portál poskytuje vždy aktuálny prehľad legislatívneho rámca a veľa praktických údajov a pomôcok.
 
accace

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je neziskovou organizáciou, občianskym združením, ktorého základnými atribútmi činnosti sú rozvoj školstva v demokratickom spoločenskom systéme a súčasne obhajoba zákonných a stavovských práv školských zamestnancov. Zväz kladie dôraz na stabilitu slovenského školstva a rozvoj vzdelávania porovnateľného s krajinami Európskej únie. Je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti školstva EI (Education International) a ETUCE (European Trade Union Commission for Education).
 
LLA

Asociácia pracovného práva (LLA)

Asociácia spája odborníkov z oblasti pracovného práva a súvisiacich disciplín, s cieľom podpory rozvoja pracovného práva a spolupráce akademikov a odborníkov z praxe. LLA napĺňa svoje ciele organizovaním odborných seminárov a konferencií, poskytovaním poradenských a výskumných služieb, publikačnou činnosťou a podporou svojich členov v ich odborných aktivitách.
 
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

ako súčasť UPJŠ v Košiciach, poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Okrem toho zabezpečuje predaj vydavateľskej produkcie UPJŠ v Košiciach.
 

Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Združenie pomáha zvyšovať kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva. Rovnako pre právnické ako aj súkromné osoby. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášajú inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujú stretnutia s odborníkmi, vytvárajú priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.
 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Advokátska kancelária špecializujúca sa na právne služby pre obce, mestá, školy a školské zariadenia, ktorej odborným zameraním je komunálne právo, školské právo a správne právo.