Novinka

Novela Zákona o kolektívnom vyjednávaní s predpokladanou účinnosťou od 1. 9. 2017 alebo ako sa dotkne rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zamestnávateľov

APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
odborové organizácie, personalisti, advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
14.09.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. 3. 2016 prišlo k označeniu niektorých ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní za v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, čo v aplikačnej praxi znamenalo zastavenie rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
V nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky bola pripravená novela zákona o kolektívnom vyjednávaní (schválená v Národnej rade SR dňa 20. 6. 2017), ktorá opätovne umožňuje rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ale súčasne sa ňou menia aj podmienky, za ktorých bude k tomu rozširovaniu záväznosti prichádzať, vrátane tvorby zoznamu zamestnávateľov ako prílohy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Predmetom seminára je prostredníctvom skúseného lektora oboznámiť sa s princípmi nového modelu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a to najmä z pohľadu vzniku možných ďalších povinností zamestnávateľov po prípadnom rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Prednášajúci:
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napr. Zákonníka práce).
V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2016 – 2018. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je spoluautorom najpredávanejšieho komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI.

Účastnícky poplatok:
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

Predmetom odborného výkladu s uvádzaním praktických prípadov bude najmä:

  • odborný výklad k podstate kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,
  • vzájomný vzťah kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a podnikovej kolektívnej zmluvy,
  • princípy identifikácie zamestnávateľov, na ktorých môžu byť rozšírené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (ako zamestnávateľ zistí, či sa na neho vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa)
  • spôsob tvorby zoznamu zamestnávateľov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (zaradenie zamestnávateľov do zoznamu pred rozšírením kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa),
  • zákonné podmienky rozširovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
  • vysvetlenie pojmu „reprezentatívna“ kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pojem „reprezentatívnosti“ zmluvných strán,
  • samotný procesný spôsob rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
  • možnosti zamestnávateľov pri povinnosti premietnuť nároky z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na podnikovú úroveň.

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46