Novinka

Exekučné konanie podľa právnej úpravy účinnej od 01.04.2017 – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe

APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici, ostatná právnická verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
19.09.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zaviedla s účinnosťou od 01.04.2017 do Exekučného poriadku viaceré zmeny a novinky, ktoré možno bez zveličenia nazvať "rekodifikáciou" exekučného práva na území Slovenskej republiky.
Výklad seminára sa zameria na výklad nových ustanovení Exekučného poriadku a upozornenia na najvýznamnejšie zmeny v exekučnom konaní a exekúcii.

Prínos pre vás:

  • Poskytneme Vám výklad nových ustanovení Exekučného poriadku.
  • Upozorníme Vás na najvýznamnejšie zmeny v exekučnom konaní a exekúcii.
  • Ponúkneme prvé skúsenosti z praxe

Prednášajúci:
JUDr. Daniel Ivanko, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave odbor občianske právo.
Pôsobí ako podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica, pre exekučné a upomínacie konanie, člen občianskoprávneho grémia.
Bol členom pracovnej skupiny pre prípravu a aplikáciu zákona o upomínacom konaní a novele Exekučného poriadku.
Vo svojej publikačnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým exekučnej agende, v ktorej úspešne obhájil aj dizertačnú prácu s témou: Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých podujatí v oblasti exekučného práva.

Účastnícky poplatok:
85,00 € bez DPH
102,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie
  • Najčastejšie vady podaných návrhov na vykonanie exekúcie
  • Náhodný výber súdneho exekútora
  • Poverenie na vykonanie exekúcie
  • Prostriedky ochrany a obrany povinného
  • Zmeny v procesnom postupe súdu a účastníkov
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46