Logo Wolters Kluwer

Súťaž o darčekové poukážky vydavateľstva Wolters Kluwer SR

Súťaž o darčekové poukážky vydavateľstva Wolters Kluwer!

1)     Úvodné ustanovenia

Organizátorom súťaže je spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. IČO: 31348262.

Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž prebieha na webe organizátora www.wolterskluwer.sk v termíne od 4. 8. 2020 do 31. 8. 2020. 

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Wolters Kluwer SR s. r. o. a osoby im blízke. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť v priebehu súťaže pravidlá.

Všetci súťažiaci sa svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

 

2)     Účasť v súťaži

Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

-     nakúpiť jedno rázovo nad 20 € s dph na stránke www.wolterskluwer.sk v termíne od 4. 8. 2020 do 31. 8. 2020

 

3)     VÝHRY

2x10€, 2x20€ a 2x30€ darčekové poukážky na nákup odborných kníh na e-shope www.wolterskluwer.sk

 

4)     Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže na www.wolterskluwer.sk prebehne najneskôr do 5.teho dňa po jej skončení.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

Vyžrebovaní budú 6 výhercovia.

Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom na adresu, ktorú uvedú v objednávke a tiež zverejnené v sekcii Výhercovia súťaže na www.wolterskluwer.sk. V prípade, že sa nepodarí s výhercom do 10 dní od žrebovania skontaktovať, jeho výhra prepadá bez náhrady.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia z dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné ani reklamovateľné. 

Darčekové poukážky budú formou unikátneho zľavového kupónu poslané výhercom na e-mailové adresy, ktoré uviedli v objednávke.

 

 5)     Výhercovia súťaže

30 € poukážka – Dávid F., Bratislava

30 € poukážka – Helga C., Stupava

20 € poukážka – Monika K., Bratislava

20 € poukážka – Natália K., Veľký Biel

10 € poukážka – Mária A., Veľké Kapušany

10 € poukážka – Marek P., Košice

 

6)     Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.

Vzhľadom k zákonnej úprave zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom.