Balíček - rekodifikácia civilného konania


Typ produktu
Tlačená kniha

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje jedinečný balíček troch publikácií, zastrešujúcich rekodifikáciu civilného konania po novom – komentár k Civilnému sporovému poriadku, Civilnému mimosporovému poriadku a Správnemu súdnemu poriadku.

Komentáre sú členené štandardným spôsobom - po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v jeho závere judikatúra.

V publikáciách autori upozorňujú na relevantný výklad predkladateľa v jeho dôvodovej správe, ako aj odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov výbormi Národnej rady SR, na niektorých miestach dávajú do pozornosti aj zásadné názory z pripomienkového konania k novému zákonu.

Komentáre neodradia čitateľa nezrozumiteľným štýlom, preto sú využiteľné nielen pre právnickú verejnosť, teda sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, notárov, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť.