Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
personalisti, advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
22.02.2018

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci patrí k základným atribútom demokracie a prispieva k posilňovaniu úlohy právneho štátu.

Všeobecne je inštitút zodpovednosti predmetom úpravy viacerých odvetví práva, či už práva správneho alebo trestného, ale aj občianskeho, pracovného, finančného a obchodného práva. Vyplýva to z predpokladu, že v každom právnom odvetví musí niesť právny subjekt následky za svoje protiprávne konanie, alebo nečinnosť, teda musí byť nositeľom právnej zodpovednosti.

Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo územnou samosprávou. Zodpovednými subjektmi pri náhrade škody poškodenému sú pri výkone verejnej moci orgány verejnej moci a pri výkone samosprávy orgány územnej samosprávy s právom regresnej náhrady voči škodcovi. Táto zodpovednosť musí byť absolútna a teda sa jej nemožno zbaviť. Uplatňovanie tohto princípu je nevyhnutné, aby sa vo vzťahu k poškodenému napravili všetky dôsledky porušenia zákona. Právny poriadok priznáva poškodenému právo na náhradu škody, pričom určuje obsah, rozsah a spôsob náhrady tejto škody, pričom jednotlivé právne inštitúty budú podrobnejšie prebraté v rámci seminára.

Prednášajúci:
JUDr. Tomáš Buzinger vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006.
V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Okrem lektorskej činnosti sa aktívne venuje tiež publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

Účastnícky poplatok:
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Právny rámec
 • Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody
 • Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup
 • Rozsah zodpovednosti
 • Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 • Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 • Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra
 • Lehoty
 • Spôsob a rozsah náhrady škody
 • Regresná náhrada
 • Ústredná evidencia
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.