Zmluvné vzťahy v oblasti IT

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
právnici, advokáti, pracovníci advokátskych kancelárií, notári, odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, investorské organizácie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
07.11.2017

Miesto konania
SKDP
Trnavská 74/A,
Bratislava

Seminár Zmluvné vzťahy v oblasti IT sa zameriava na novú oblasť práva informačných technológií s dôrazom na záväzkové vzťahy v tejto oblasti. Cieľom seminára je predstaviť základné pojmy a techniky pre pochopenie tvorby zmlúv v oblasti informačných technológií.

Prednášajúci:
Zuzana Motúzová je vedúci advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Motúzová Lacko advokátska kancelária v Bratislave, ktorá je členom medzinárodnej siete advokátskych kancelárií Ubiquity s presahom do krajín Európskej únie a Ázie. Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a vo svojej právnej praxi sa špecializuje najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností so špecializáciou na fúzie a akvizície, právo informačných technológií a softérové právo.
Súčastou právnej praxe advokátskej kancelárie Motúzová Lacko advokátska kancelária je tiež poradenstvo v oblasti vyjednávania a uzatvárania zmlúv, autorského práva, právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát, kybernetickej bezpečnosti, ďalej poradenstvo v oblasti zákona proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a tiež poradenstvo v oblasti finančného práva a bankovníctva.
Je členkou Slovenskej advokátskej komory v minulosti spolupracovala v Slovenskou spoločnosťou pre otvorený softvér (SOIT) alebo Ligou otcov.

Účastnícky poplatok:
90,00 € bez DPH
108,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Právo informačných technológií a jeho podkategórie (nové technológie a médiá a formujúce sa oblasti práva)
 • Počítačový program, softvér a technológie ako predmety práva
 • Spôsoby právnej ochrany informačných technológií a softvéru, preventívne a následné prostriedky ochrany (mimosúdna a súdna ochrana softvéru)
 • Predpoklady pre tvorbu zmlúv v IT - Základné technické pojmy, druhy softvéru, vývojové fázy softvéru, technické pojmy (zdrojový a strojový kód apod.)
 • Zmluvné vzťahy v IT - špecifiká a základné pojmy
 • Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií
 • Zmluvy o nadobúdaní softvéru a informačných technológií (kúpna zmluva, licenčná zmluva, dielo na objednávku, zmluva o dielo, zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému, zmluva o dodávke a implementácii softvéru, systémová integrácia)
 • Zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému (predmet zmluvy a jeho súčasti, účastníci, problematika špecifikácie predmetov zmlúv (analýza, špecifikácia, dokumentácia), fázy plnenia, práva a povinnosti strán, súčinnosť, odovzdanie a prevzatie plnení, mlčanlivosť, práva duševného vlastníctva, projektové riadenie a ďalšie)
 • Nakladanie so softvérom (zmluvy o nakladaní s licenciou/ majetkovými právami, distribučné zmluvy)
 • Servisné zmluvy (zmluva o podpore a údržbe, zmluva o zaškolení, service level agreement (SLA), konzultačné služby)
 • Zmluvy na diaľku, outsourcingová zmluva, zmluva o mlčanlivosti (NDA), Software as a service agreement (SaaS)
 • Právne vzťahy so zamestnancami a spolupracovníkmi

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.