Záver roka a odmeňovania volených predstaviteľov v obci

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
starostovia obcí a miest, poslanci zastupiteľstiev, odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy

Typ produktu
Seminár

Dátum
13.12.2017

Miesto konania
Apores, s.r.o,
Dr. Vl.Clementisa 10,
Bratislava

Záver kalendárneho roka býva tradične spojený s hľadaním vhodnej formy odmeny za vykonanú prácu v uplynulom roku. Požiadavky na odmenu za celoročnú prácu sú prirodzené aj na strane volených predstaviteľov obcí. Na strane druhej, priznanie odmien starostom, poslancom, hlavným kontrolórom, či členom komisií zastupiteľstiev býva vždy politicky "citlivým bodom" rokovania obecného zastupiteľstva. Odmeňovanie volených predstaviteľov je v centre pozornosti regionálnych médií a záujmu verejnosti. Samotná platná právna úprava odmeňovania v obecnej samospráve spôsobuje množstvo výkladových nejasností.

Cieľom seminára je dôsledne vysvetliť predstaviteľom obcí a miest ako v súlade so zákonom zvládnuť proces schvaľovania odmien v závere kalendárneho roka a odborne vyargumentovať prípustnosť a vhodnosť odmien pre volených predstaviteľov.

Prínos pre Vás

 • Naučíme Vás ako zvládnuť proces schvaľovania odmien.
 • Ponúkame aktuálne stanoviská prokuratúry , usmernenia ministerstiev a súdne rozhodnutia

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Správne právo. V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie Zákon o obecnom zriadení –komentár a autorom publikácií Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti a Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. (Wolters Kluwer). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Účastnícky poplatok:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Odmeňovanie starostu obce po 1.1.2016: určenie a prerokovanie platu starostu obce
 • Dovolenka starostu obce po 1.1.2016
 • Sociálny fond a stravné starostu obce po 1.1.2016
 • Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce
 • Odmeňovanie zástupcu starostu obce
 • Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
 • Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva
 • Interpretačné problémy - ako je možné oceniť funkcionárov za náležitý výkon práce: prerokovanie platu starostu, určenie platu starostu, navýšenie platu starostu, odmena hlavného kontrolóra, zmena úväzku hlavného kontrolóra, zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, odmeny sobášiacich
 • Dôraz na otázky účastníkov, aktuálne stanoviská prokuratúry, usmernenia ministerstiev a súdne rozhodnutia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.