Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
právnici, advokáti, pracovníci advokátskych kancelárií, notári, odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, zamestnanci realitných kancelárií, vlastníci a správcovia bytov a iného nehnuteľného majetku banky, investorské organizácie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
29.11.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

V roku 2002 bola prijatá zásadná reforma právnej úpravy záložného práva v našom právnom poriadku. O jej kvalite vypovedá skutočnosť, že sa do určitej miery stala vzorom pre právnu úpravu záložného práva v novom českom Občianskom zákonníku. Napriek tejto reforme, ktorá patrí medzi najvydarenejšie v oblasti súkromného práva po roku 1989, a medzinárodnému uznaniu, je tu stále viacero otázok, na ktoré Občiansky zákonník a osobitné právne predpisy nedávajú jednoznačné odpovede, resp. nedávajú vôbec žiadne odpovede.
Kým teda právna úprava záložného práva v našom poriadku prešla zásadnou reformou v roku 2002, právna úpravou vecných bremien stále čaká na podobnú reformu. Občiansky zákonník venuje inštitútu vecných bremien, napriek tomu, že ide o dôležitý právny inštitút, len zopár paragrafov, v dôsledku čoho vznikajú v praxi rôzne nejasnosti. Osobitné problémy v praxi spôsobuje zápis zákonných vecných bremien do katastra nehnuteľností.
Lektori v rámci seminára poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD je pracovníkom legislatívno – právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

Záložné právo

 • zriadenie a vznik záložného práva
 • záložné právo k budúcej pohľadávke
 • záložné právo k nehnuteľnosti, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti
 • výkon záložného práva k nehnuteľnosti
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností
 • záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • exekučné záložné právo a jeho zápis do katastra nehnuteľností
 • daňové záložné právo k nehnuteľnosti
 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku
 • judikatúra k problematike záložného práva

Vecné bremená

 • vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • zriadenie a vznik vecného bremena
 • zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
 • zánik vecných bremien a ich výmaz z katastra nehnuteľností
 • problematika splynutia práva a povinnosti v súvislosti s vecnými bremenami
 • oprava nesprávneho zápisu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností
 • judikatúra k problematike vecných bremien

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.