WORKSHOP: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia - prakticky.

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
právnici, advokáti, účtovníci, ekonómovia, firmy, konatelia, daňoví poradcovia, audítori, personalisti, odborná verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
14.05.2018

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali workshop vedený tímom lektorov, ktorí dôsledne informujú o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripravia vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) zavádza novú dôležitú povinnosť pre prevádzkovateľov, a to notifikáciu dozornému orgánu a dotknutým osobám v prípade porušenia ochrany osobných údajov. Na workshope sa dozviete, akým spôsobom si splníte základné povinnosti v súvislosti s notifikáciou porušenia ochrany osobných údajov a ako zabezpečiť informačné systémy osobných údajov tak, aby prípady notifikácie boli čo najviac minimalizované.

Pripravte sa na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú lektormi zodpovedané na workshope kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Prínos pre Vás:

 • Jedinečná možnosť otvorenej diskusie o nejasnostiach ktoré zo zmien vyplývajú

Prednášajúci:
JUDr. Pavel Lacko, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge. V súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje predmety v anglickom jazyku s problematikou medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti.


Účastnícky poplatok:

90,00 € bez DPH
108,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Na koho sa vzťahuje zákon č.18/2018 Z.z.
 • Na koho sa vzťahuje nariadenie GDPR
 • Ako postupovať v prípade dobrého nastavenia ochrany osobných údajov
 • Aké najväčšie povinnosti mi vyplývajú z nariadenia
 • čo znamená „porušenie ochrany osobných údajov“
 • účel notifikácie
 • na ktoré prípady porušenia ochrany sa vzťahuje notifikácia dozornému orgánu
 • na ktoré prípady porušenia ochrany sa vzťahuje notifikácia dotknutým osobám
 • dokedy je potrebné realizovať notifikáciu dozornému orgánu
 • aké informácie je potrebné dozornému orgánu notifikovať
 • aké sú ďalšie povinnosti spojené s porušením ochrany osobných údajov
 • možné sankcie v prípade neoznámenia porušenia
 • minimalizácia prípadov notifikácie porušenia osobných údajov
 • Ako je možné vo firme nastaviť efektívny interný GDPR compliance systém?
 • Dozviete sa o praktických výzvach, ktoré GDPR spôsobuje
 • Dozviete sa čo je vhodné a potrebné brať do úvahy
 • Pochopíte princípy, ktoré treba budovať a rozvíjať v individuálnom prostredí
 • Dozviete sa, čo je to princíp zodpovednosti prevádzkovateľa
 • Urobíte si prehľad o službách určených na dosahovanie súladu s GDPR
 • Pochopíte reakciu trhu na dopyt po GDPR službách
 • Dostanete praktické tipy a odporúčanie pre dosahovanie súladu s GDPR
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
16:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.