Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
starostovia obcí a miest, poslanci mestských a miestnych zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy

Typ produktu
Seminár

Dátum
14.06.2017

Miesto konania
Wolters Kluwer,
Mlynské nivy 48,
Bratislava

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.
Program seminára je zameraný na problematiku všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obcí.

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Správne právo. V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie Zákon o obecnom zriadení –komentár a autorom publikácií Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti a Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. (Wolters Kluwer). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Účastnícky poplatok:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Aktuálne problémy VZN: hazard, prevádzkový čas, miestny poplatok za rozvoj
  • Problémy pri vydávaní VZN a vnútorných predpisov obce: príprava, vydanie a aplikácia VZN
  • Ktoré činnosti obec upravuje VZN
  • Ktoré oblasti obec nemôže upravovať VZN
  • Dôvody častých protestov prokuratúry a zrušenia VZN súdom
  • Vnútorné predpisy obce
  • Kompetencie zastupiteľstva a starostu k vnútorným predpisom a ich právna záväznosť,
  • Najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí - praktické skúsenosti

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.