Transferové oceňovanie

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
konatelia, finanční riaditelia, zamestnanci finančných oddelení

Typ produktu
Seminár

Dátum
15.11.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Daňové úrady sa v rámci daňových kontrol čoraz častejšie zameriavajú na nastavenie transferového oceňovania. Po novom majú daňovníci povinnosť dokumentovať transakcie aj medzi tuzemskými závislými osobami. Nastavte správne svoje transferové ceny a buďte pripravení na daňovú kontrolu.
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferového oceňovania, ktoré Vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie so spriaznenými spoločnosťami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie, alebo skutočného prípadu z praxe.

Prínos pre vás:

 • Odporučíme Vám, ako nastaviť transakcie so závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.
 • Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentačný balíček k transferovému oceňovaniu a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.
 • Načrtneme Vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferového oceňovania.

Prednášajúci:
Michal Jelínek pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien. Problematike transferového oceňovania sa venuje od roku 2006. Vyštudoval Vysokú ekonomickú školu v Prahe, kde skončil doktorandské štúdium financií titulom Ph.D. Po sedemročnom pôsobení v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax vykonáva funkciu partnera v AUDIT PROFESIONAL, ktorá je súčasťou skupiny V4 Group. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia. Trikrát publikoval odborné eseje v Bulletine Komory daňových poradcov, ďalej mu vyšlo niekoľko článkov v magazínoch Ekonom a Euro. Popri Vysokej ekonomickej škole v Prahe päť rokov vyučoval problematiku medzinárodného zdanenia, a taktiež sa venoval výskumu v oblasti transferového oceňovania. Pripravil a bol jedným zo školiteľov v rámci vzdelávacieho modulu „Transferové ceny“ určeného pre české finančné úrady. Michal sa naďalej podieľa na prípravách vzdelávacích modulov pre finančných riaditeľov, ktoré sú realizované vzdelávacími agentúrami a pôsobí ako jeden z lektorov.

Účastnícky poplatok:
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Legislatívny rámec prevodných cien
  • Smernica o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a daňové správy (OECD)
  • EU Code of Conduct
  • Zákon o dani z príjmov, Usmernenie MF SR
  • Arbitrážne konvencie
 • Využitie metód transferového oceňovania pri kalkulácii vnútroskupinových cien
  • Praktická aplikácia metód transferového oceňovania pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
  • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
  • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
  • Prípadová štúdia
 • Daňová kontrola prevodných cien a dokumentácia k transferovému oceňovaní
  • Typický priebeh daňovej kontroly
  • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny pôsobiace v rámci EÚ
  • Náležitosti dokumentácie k transferovému oceňovaní pre účely daňového úradu
  • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substancia, benefit a arm´s length test)
  • Prípadová štúdia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.