Susedské spory v obci

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
predstavitelia samosprávy (starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev), pracovníci obecných úradov, príslušníci obecných polícií, advokáti, zamestnanci štátnej správy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
20.09.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi, napríklad obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi a podobne. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť (napr. oprava komína, údržba stavby), alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil zo svojej záhrady presahujúce konáre, korene, aby svoj pozemok oplotil, pretože jeho zvieratá voľne pobehujú a podobne.
Tieto podania sú často nesprávne označené (a vybavované) ako „sťažnosť“, hoci pri náležitom použití ustanovení zákona o sťažnostiach vôbec nejde o sťažnosť, ale o klasický susedský spor. Pritom môže ísť aj o dlhoročné spory, ktoré nezriedka súvisia aj s trestnoprávnou zodpovednosťou. Základná úprava susedských vzťahov sa nachádza v § 127 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje tzv. zákonné obmedzenia vlastníckeho práva. Ochranu susedským právam poskytujú predovšetkým súdy, no náš právny poriadok pozná aj ďalšie prostriedky právnej ochrany práv jednotlivca, a to či už ide o fyzickú osobu alebo o právnickú osobu.
Ak správanie sa suseda poruší alebo prekročí hranice právnych povinností stanovených zákonmi a vyhláškami (napr. ochrana pred hlukom, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, poľnohospodárskej pôdy a pod.), nastupuje pôsobnosť orgánov štátnej správy (okresný úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva a pod.).
Seminár prináša odpovede na otázky, ako možno riešiť rôzne konflikty a spory v susedských vzťahoch, a na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy a ako môže ochranu susedovi poskytnúť obec, a to aj z pozície stavebného úradu, a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť a účastníkov konania je potrebné odkázať na súd alebo podnet postúpiť na príslušné orgány štátnej správy.

Prínos pre vás:

 • Odporučíme Vám, ako riešiť rôzne konflikty a spory v susedských vzťahoch.
 • Naučíme Vás, ako správne určiť či ide o spor alebo sťažnosť.
 • Vysvetlíme na konkrétnych prípadoch kedy a ako môže obec poskytnúť ochranu.

Prednášajúci:
JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku.
Po zániku národných výborov a vzniku samosprávy v roku 1990 pôsobila na rôznych útvaroch Mestského úradu v Nitre, kde pracuje doteraz. V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií.
V roku 1993, kedy začali vznikať na Slovensku regionálne vzdelávacie centrá, ako združenia miest a obcí, začala pôsobiť ako lektorka a neskôr ako konzultant pre rôzne oblasti samosprávy. Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov v podmienkach miestnej samosprávy, Verejný poriadok v obci). Publikovala viaceré články v časopisoch určených pre samosprávu (Obecné noviny, Právo pre ROPO a obce v praxi) a bola autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií (Manažment samosprávy, Verejný poriadok v obci, Miestna samospráva – základné princípy fungovania I a II). V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Na mestskom úrade v Nitre pôsobí vyše tridsať rokov a svoje dlhoročné skúsenosti s riešením susedských sporov (najmä na stavebnom úrade) ju priviedli k tomu, že pre obecné úrady uskutočnila viaceré semináre k tejto problematike. Svoje skúsenosti spracovala aj do publikácie „Susedské spory v obci“ (vydanej vo vydavateľstve Wolters Kluwer), ktorú doplnila aj o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov a tiež o vzory správnych aktov (zápisníc, rozhodnutí a podobne) určených pre obecné úrady, v ktorých je zohľadnená nová právna úprava účinná od 1. júla 2016 súvisiaca s nadobudnutím účinnosti troch nových civilných procesných kódexov.

Účastnícky poplatok:
72,50 € bez DPH
87,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY
  • Právna úprava občianskoprávnych vzťahov
  • Vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov
  • Ochrana občianskoprávnych vzťahov
  • Predmet občianskoprávnych vzťahov (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory)
 • VLASTNÍCKE PRÁVO
  • Pojem vlastníctva
  • Užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva
  • Ochrana vlastníckeho práva (vlastnícke žaloby)
 • ZÁKONNÉ OBMEDZENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA (susedské práva)
  • Obťažovanie iného a vážne ohrozenie výkonu jeho práv
  • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby
  • Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, tienením, svetlom, pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia, vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok, odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok)
  • Povinnosť oplotiť pozemok
  • Povinnosť umožniť vstup na pozemok
  • Vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona
 • STAVBA NA CUDZOM POZEMKU
  • Neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka
  • Nepovolená stavba v zmysle stavebného zákona
 • VECNÉ BREMENÁ
  • Pojem a druhy vecných bremien
  • Vznik vecného bremena
  • Zánik vecného bremena
 • OCHRANA SUSEDSKÝCH PRÁV
  • Súdna ochrana susedských práv
  • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy
  • Svojpomoc
  • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov
  • Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou
  • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu (riešenie susedského sporu zmierom, predbežným opatrením alebo odkázaním na súd)
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46