SÚDNY PORIADOK – súdna ochrana v oblasti sociálnej

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
advokáti, notári, právnici, ostatná právnická verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
14.11.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Správne súdnictvo , ktoré je jednou z foriem ústavou garantovaného práva na súdnu ochranu , predstavuje možnosť ochrany pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Súd je oprávnený na návrh zrušiť právoplatné rozhodnutie správneho orgánu pre jeho nezákonnosť. Reálnosť a efektívnosť ochrany je však závislá aj od kvalifikovanosti a včasnosti návrhu podaného na súd .
Seminár je zameraný na základné všeobecné informácie o úkonoch a správnych procesných postupoch z teoretického i praktického hľadiska tak ,aby boli poznatky využiteľné rovnako pre pracovníkov verejnej správy , ktorých rozhodnutia sú predmetom súdneho preskúmavania, ako aj pre účastníkov konania, ktorých práv a povinností sa rozhodnutia bezprostredne dotýkajú. Prednáška sa tiež zameria na konanie a rozhodovanie súdov v sociálnych veciach (preskúmavanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, úradov práce , sociálnych vecí a rodiny a pod.)

Prínos pre vás:

  • Prevedieme Vás z teoretického i praktického hľadiska, základnými všeobecnými informáciami o úkonoch a správnych procesných postupoch.
  • Dozviete sa podrobnosti o konaní a rozhodovaní súdov v sociálnych veciach

Prednášajúci:
Ida Hanzelová pôsobila v justícii od 15.7. 1970 do 9. 1.2014 , najskôr ako justičná čakateľka v Leviciach a v Banskej Bystrici, potom ako sudkyňa Okresného súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Banskej Bystrici. V rokoch 1978 - 1992 pôsobila v justičnej správe na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, najmä v oblasti rozhodovania o náhrade škôd spôsobených rozhodnutiami orgánov štátu, podieľala sa na analýzach účinnosti justičných zákonov a príčin súdnych sporov a tvorbe justičnej legislatívy, osobitne legislatívy pre správne súdnictvo, zriadené s účinnosťou od 1.1.1992.
0d marca 1992 sa stala sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a jeho novozriadeného správneho kolégia a predsedníčkou senátu tohto kolégia.
V roku 2006 bola zvolená za predsedníčku správneho kolégia a túto funkciu vykonávala až do ukončenia výkonu funkcie sudcu odchodom do starobného dôchodku.
V rokoch 2002 až 2012 bola členkou Súdnej rady Slovenskej republiky, do ktorej bola zvolená sudcami.
Pôsobila ako lektorka rezortnej vzdelávacej inštitúcie, v skúšobnej komisii pre advokátske skúšky, prednášala v Inštitúte pre verejnú správu MV SR pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy. Skúsenosti z výkonu sudcovskej funkcie s osobitným zreteľom na správne súdnictvo prezentovala na viacerých konferenciách a seminároch .
V súčasnosti pôsobí ako poradkyňa predsedníčky najvyššieho súdu.

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Ústavnoprávne východiská správneho súdnictva - judikatúra
  • Základné zásady správneho konania a dodržiavanie procesných postupov ako podmienka zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu- judikatúra
  • Správny súdny poriadok – prostriedok súdnej kontroly zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy. Základné zásady konania pred správnym súdom
  • Rozsah a dôvody žaloby. Konanie pred krajským súdom. Konanie o kasačnej sťažnosti
  • Medze použiteľnosti doterajšej judikatúry správnych súdov po prijatí nového správneho súdneho poriadku
  • Konanie a rozhodovanie súdov v sociálnych veciach ( preskúmavanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, úradov práce , sociálnych vecí a rodiny a pod.)
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:10 obedňajšia prestávka
13:10 – 14:00 prednáška, diskusia
14:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.