Register partnerov verejného sektora - skúsenosti a problémy

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
advokáti a právnici so špecializáciou v oblasti M&A, majitelia firiem, finanční riaditelia, finanční manažéri

Typ produktu
Seminár

Dátum
30.11.2017

Miesto konania
Hotel Družba,
Botanická 25,
Bratislava

Počnúc 01.02.2017 bol zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) zavedený register partnerov verejného sektora (RPVS). Zápisom v ňom je podmienené čerpanie verejných zdrojov nad stanovené limity a poskytnúť verejné dostupné údaje o štruktúre subjektov, ktoré so štátom, resp. verejným sektorom, vstupujú do zmluvných vzťahov. Niekoľko mesiacov od zavedenia RPVS umožňuje zhodnotiť praktické skúsenosti s jeho využívaním, ale aj poukázať na problematické body z pohľadov všetkých zúčastnených strán, teda partnerov verejného sektora, oprávnených osôb a súdu, ktorý register vedie. Práve týmto otázkam sa bude seminár, popri predstavení základných konceptov tzv. protischránkového zákona venovať.

Prínos pre Vás

 • Prevedieme Vás základnými konceptami protischránkového zákona
 • Zoznámime Vás s praktickými skúsenosťami ale aj problematickými bodmi z pohľadov všetkých zúčastnených strán.

Prednášajúci:
JUDr. Igor Augustinič, PhD. pôsobí ako partner advokátskej kancelárie bpv Braun Partners a vedie jej slovenskú pobočku v Bratislave. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností a Banking & Finance. Počas svojej praxe sa podieľal na viacerých významných transakciách pre domácich a zahraničných klientov. Vo vzťahu k RPVS pôsobí ako oprávnená osoba pre viaceré významné nadnárodné, ale aj domáce spoločnosti. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Karl-Franzens-Universität v rakúskom Grazi, Univerzite Karlovej v Prahe a na Viedenskej univerzite. Pravidelne publikuje a prednáša.

Účastnícky poplatok:
90,00 € bez DPH
108,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Úvod do problematiky transparentnosti
 • Charakteristika registra partnerov verejného sektora (právny základ, zapisované údaje, prístupnosť)
 • Verejný sektor (definícia, okruh subjektov, povinnosti)
 • Partner verejného sektora (definícia, právne tituly, finančné limity, negatívne vymedzenie, subdodávatelia, vzťah k insolvenčnému právu, možnosť dobrovoľného zápisu, povinnosti)
 • Konečný užívateľ výhod (definícia, príklady, povinnosti)
 • Oprávnená osoba (definícia, dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby, vylúčenie, povinnosti)
 • Identifikácia a overovanie identifikácie KÚV (verifikačné udalosti, spôsob a prostriedky, verifikačný dokument)
 • Konania v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora (registrácia, zmeny, výmaz, priebeh, námietky, lehoty)
 • Kontrola správnosti údajov v RPVS (ex offo, kvalifikovaný podnet, ochrana oznamovateľa)
 • Dôsledky porušenia povinností (súkromnoprávne dôsledky, peňažné sankcie, diskvalifikácia, správny delikt, priestupok, trestný čin)
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.