Realizácia organizačných zmien u zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, pracovníci advokátskych kancelárií, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
23.11.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Odborný seminár pod vedením skúsenej lektorky s bohatými praktickými skúsenosťami z akademickej oblasti i advokátskej praxe sa bude zameriavať na problematiku realizácie organizačných zmien u zamestnávateľa a s tým súvisiacimi prípadnými skončeniami pracovných pomerov zamestnancov vo väzbe na všetky relevantné ustanovenia príslušných pracovnoprávnych predpisov.
Primárna pozornosť bude venovaná nielen zákonným podmienkam a samotnému uskutočňovaniu organizačných zmien, ale aj jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru z pohľadu ich formálneho i praktického uskutočnenia. Špecificky budú podrobne vysvetlené osobitosti procesného postupu skončenia pracovného pomeru odvíjajúce sa od zaužívanej praxe a judikatúry národných i medzinárodných súdov.
Osobitne pretraktovaná bude najmä otázka jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa najmä vo vzťahu k doručovaniu takýchto právnych úkonov, dôvodov jednostranného skončenia pracovného pomeru najmä pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom (formulácia dôvodu, obsah porušenia pracovnej disciplíny, posudzovanie menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny, rozlíšenie porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh a pod.).
Vo väzbe na aktuálnu prax bude predmetom odborného výkladu i problematika oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowingu), zneužitia práva a konania v rozpore s dobrými mravmi, či posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca formou lekárskeho posudku ako predpoklad pre možnosť skončenia pracovného pomeru. Odborný výklad bude doplnený riešením praktických prípadov vyskytujúcich sa najčastejšie v praxi s ohľadom na pravidelné pochybenia zamestnávateľov napr. pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, počas materskej (rodičovskej) dovolenky alebo počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, uskutočnenie organizačnej zmeny a vznik nadbytočnosti zamestnanca, ponuka inej vhodnej práce a pod.).

Prínos pre vás:

  • Prevedieme Vás z teoretického i praktického hľadiska, základnými všeobecnými informáciami o úkonoch a správnych procesných postupoch.
  • Dozviete sa podrobnosti o konaní a rozhodovaní súdov v sociálnych veciach

Prednášajúci:
Andrea Olšovská, PhD. je dekankou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasne pôsobí od roku 2006 v PRK Partners s.r.o., od roku 2011 ako advokátka.
Je docentkou a uznávanou autoritou v odbore pracovného práva.
Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzniku a skončenia pracovného pomeru, v tejto oblasti aj publikuje a prednáša. Zúčastňuje sa odborných seminárov a konferencií, doma aj v zahraničí, a súčasne aj sama vedie komerčné prednášky, kde sa venuje aktuálnym otázkam slovenského a európskeho pracovného práva.

Účastnícky poplatok:
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • odborný výklad k pojmom organizačnej zmeny, nadbytočnosti zamestnanca
  • objasnenie spôsobu správneho uskutočnenia organizačnej zmeny s ohľadom na jej uskutočnenie a skončenie pracovného pomeru zamestnanca
  • pracovnoprávne nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
  • spôsoby skončenia pracovného pomeru a ich formálne a obsahové náležitosti
  • najčastejšie pochybenia zamestnávateľov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca
  • uplatnenie ochrany pred výpoveďou u zamestnanca v kontexte realizovanej organizačnej zmeny
  • zdravotný stav zamestnanca a skončenie pracovného pomeru

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.