Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
starostovia obcí a miest, poslanci zastupiteľstiev, riaditelia škôl a školských zariadení, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci

Typ produktu
Seminár

Dátum
31.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Školy a školské zariadenia sú najvýznamnejšou kategóriou organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Z ekonomického hľadiska rozpočty týchto zariadení tvoria často-krát takmer polovicu rozpočtu celej obecnej samosprávy. Z právneho hľadiska fungovanie škôl a školských zariadení reguluje široký diapazón právnych predpisov. Školu a školské zariadenie pritom riadi riaditeľ ako osoba spravidla bez právnického, či ekonomického vzdelania. Z dôvodu závažnosti postavenia škôl a školských zariadení v systéme obecnej samosprávy je preto mimoriadne dôležité dôsledné nastavenie finančných a právnych vzťahov medzi obcou/mestom ako zriaďovateľom a školou/školským ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Ekonomickým kategóriám vzťahu obcí a škôl/školských zariadení je venovaná pozornosť v literatúre i v lektorskej činnosti. Naopak, ucelená právna analýza vzťahu obcí a škôl/školských zariadení úplne chýba, v dôsledku čoho vzniká množstvo sporných situácii ústiacich až do súdnych sporov. Ponúkaná prednáška túto medzeru vypĺňa. Lektor pri výklade vychádza najmä z rozboru doterajších početných súdnych rozhodnutí týkajúcich sa vzťahu obcí/miest a škôl/školských zariadení, ako i vzťahu starostu/obecného zastupiteľstva a riaditeľa školy/školského zariadenia.

Prednášajúci:
JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Správne právo. V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie Zákon o obecnom zriadení – Komentár a autorom publikácií Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti a Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. (Wolters Kluwer). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Účastnícky poplatok:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Úvod do problematiky
  • Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia
  • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia
  • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k Š/ŠZ
  • Zriaďovanie škôl a školských zariadení – zriaďovacie listiny
  • Dôraz na doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra)
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.