Osobný bankrot

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, exekútori, právnici bánk a obchodných spoločností, verejnej správy a samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
16.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

S účinnosťou od 1. marca t.r. bola prijatá novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb – tzv. osobný bankrot. Inštitút osobného bankrotu ako spôsob oddlženia fyzických osôb podľa novej právnej úpravy má výrazne napomôcť dlžníkom, ktorí nie sú schopní splácať svoje pohľadávky a hrozí im dražba alebo exekúcia. Celkový proces osobného bankrotu by mal byť kratší a jednoduchší, zbaviť sa dlhov je možné dvoma spôsobmi – konkurzom alebo splátkovým kalendárom. O osobnom bankrote musí rozhodnúť súd. Pri konkurze odovzdá dlžník na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku a v stanovenom období bude vyplácať sumu, ktorú určí súd. Seminár ponúka odborné informácie o zákonom stanovených podmienkach, ktoré je nevyhnutné splniť pre oddlženie fyzickej osoby.

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth, podpredseda Krajského súdu v Bratislave, s 29 - ročnou súdnou praxou, v súčasnosti sa venuje agende konkurzného a exekučného práva, je uznávaným odborníkom na civilné súdne konanie. Od roku 1995 lektoroval desiatky odborných a veľmi úspešných seminárov, je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Účastnícky poplatok:
85,00 € bez DPH
102,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Ciele a účinnosť novej právnej úpravy tzv. „osobného bankrotu“, čo je „osobný bankrot“ a aké miesto zaujíma v konkurznom konaní
  • Kto je úpadcom a kto iniciuje „osobný bankrot“
  • Aké sú podmienky a predpoklady pre zahájenie a priebeh „osobného bankrotu“
  • Účastníci konania o „osobnom bankrote“
  • Pohľadávky, nedotknuteľné pohľadávky, ich prihlasovanie a zisťovanie v konaní o „osobnom bankrote“
  • Čo sa považuje za majetok dlžníka pri „osobnom bankrote“
  • Obmedzenia pri nakladaní s majetkom dlžníka, osobný bankrot a BSM
  • Priebeh „osobného bankrotu“, lehoty, zastúpenie, odmena
  • Čo je oddlženie a čo sleduje
  • Spôsoby oddlženia, jeho podmienky, cieľ

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 16:00 prednáška, diskusia
16:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.