Ochrana osobných údajov od roku 2018 podľa nového európskeho nariadenia GDPR

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
právnici, advokáti, účtovníci, ekonómovia, firmy, konatelia, daňoví poradcovia, audítori, odborná verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
05.12.2017

Miesto konania
Apores s.r.o,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Účinnosť novej európskej regulácie ochrany osobných údajov (GDPR) sa nezadržateľne blíži a jej praktické dopady na podnikanie sa dotknú všetkých podnikateľov pôsobiacich na vnútornom trhu EÚ. Aké najzásadnejšie zmeny prinesie táto regulácia pre slovenských podnikateľov a ako sa vhodne pripraviť na túto zmenu sa dozviete na našom odbornom seminári.

Prínos pre Vás

 • Poskytneme Vám komplexné informácie súvisiace so zmenami ochrany osobných údajov
 • Ukážeme ako sa pripraviť na zmeny.

Prednášajúci:
JUDr. Ondrej Zimen pracuje v advokátskej kancelárii STEINIGER | law firm, s.r.o.<br/ > V minulosti pracoval pre Úrad na ochranu osobných údajov SR, kde bol vedúcim oddelenia inšpekčných a analytických činností, pričom sa tiež podieľal na tvorbe legislatívy ako člen slovenskej delegácie v pracovnej skupine Rady Európskej únie zodpovednej za reformu vedúcu k prijatiu GDPR.
Ondrej vo svojej právnej praxi pomáha vytvárať komplexné „compliance“ riešenia pre ochranu osobných údajov a dátovú bezpečnosť, pravidelne publikuje, zúčastňuje sa odborných konferencií a vykonáva funkciu zodpovednej osoby.

Účastnícky poplatok:
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Úvod do problematiky
  • Filozofia skrytá v GDPR
  • Pôsobnosť GDPR
  • Čo sú to osobné údaje?
  • Kto je kto pri spracúvaní osobných údajov?
 • Najzásadnejšie zmeny v právnej úprave, ktoré prináša GDPR
  • Sumarizácia a vysvetlenie najzásadnejších zmien a noviniek
 • Nová koncepcia bezpečnosti spracúvania osobných údajov
  • Štandardná a špecifická ochrana osobných údajov
  • Oznamovanie a manažment bezpečnostných incidentov
  • Kontinuita v prístupe ku koncepcii primeraných bezpečnostných opatrení
  • DPIA (Data Protection Impact Assasment) / posudzovanie rizík
 • Transparentnosť a práva dotknutých osôb
  • Privacy Policy
  • Práva dotknutých osôb
 • Právny vzťah so sprostredkovateľom
  • Preverovanie a kontraktácia sprostredkovateľa
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
  • Vysvetlenie regulačných princípov
  • Osobitné právne záruky
 • Zodpovedná osoba / Data Protection Officer
  • Kto by mal byť DPO?
  • Kedy vznikne povinnosť kreovať DPO?
  • Úlohy a postavenie DPO
  • In-house vs outsourcing?
 • Ako je možné vo firme nastaviť efektívny interný GDPR compliance systém?
  • Dozviete sa o praktických výzvach, ktoré GDPR spôsobuje
  • Dozviete sa čo je vhodné a potrebné brať do úvahy
  • Pochopíte princípy, ktoré treba budovať a rozvíjať v individuálnom prostredí
  • Dozviete sa, čo je to princíp zodpovednosti prevádzkovateľa
  • Urobíte si prehľad o službách určených na dosahovanie súladu s GDPR
  • Pochopíte reakciu trhu na dopyt po GDPR službách
 • Náklady a implementácia GDPR
  • Čo treba robiť?
  • GDPR GAP Analýza
 • Záver a diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46