Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum
28.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon zavádza odo dňa 1.2.2017 nový register partnerov verejného sektora (RPVS) vedený Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý nahrádza terajší register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod, limitovanej len na procesy spojené s verejným obstarávaním, má plošný charakter z hľadiska prístupu k verejným zdrojom.

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Register by mal odhaliť, v akých firmách figurujú verejní funkcionári, odkryť vlastnícku štruktúru firiem v reštrukturalizácii uplatňujúcich pohľadávku nad jeden milión eur, atď.

Cieľom seminára je predstaviť novú právnu úpravu a pravidlá, ktoré nový zákon zavádza do praxe.

Seminár bude viesť lektor, ktorý sa aktívne podieľal na príprave zákona.

Seminár je určený:

 • partneri verejného sektora - FO alebo PO, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a
  • ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov...
  • ktoré prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku,.. alebo od zdravotnej poisťovne,
 • oprávnené osoby podľa zákona o RPVS - advokáti, notári, banky, pobočky zahraničnej banky, audítori, daňoví poradcovia, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území SR, ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
 • verejní obstarávatelia a uchádzači vo VO

Prednášajúci:
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. pôsobí ako partner a konateľ advokátskej kancelárie Taylor Wessing a vedie pobočku v Bratislave. Špecializuje sa na Corporate a Dispute Resolution, má navyše dlhoročné skúsenosti v poradenstve pre slovenských a zahraničných klientov vo všetkých oblastiach Commercial, je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Navyše je členom predstavenstva Investment Support Association (ISA). Pôsobil tiež ako vedúci právneho oddelenia ConnexCR, s.r.o. pre strednú a východnú Európu (Veolia Transport) v Prahe a podnikový právnik spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. V roku 2004 sa stal spoluzakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing Bratislava. Študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a absolvoval akademický rok v zahraničí, a to na Inštitúte rímskeho práva, Univerzita Karl-Franzens, Graz, Rakúsko a na Právnickej fakulte Univerzity Birmingham, Veľká Británia. Andrej získal titul LL.M. v odbore „International Business Law“ na Stredoeurópskej univerzite, Budapešť, Maďarsko. Pôsobil tiež ako prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, je spoluautorom monografie „Cross-borderMergers“(2009).

Účastnícky poplatok:
58,00 € bez DPH
69,60 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Úvod do problematiky
 • Kto je tzv. konečný užívateľ výhod – skutočný ekonomický vlastník spoločnosti? Môže sa ešte „skrývat“ za offshorové spoločnosti?
 • Ktoré spoločnosti musia svojho konečného užívateľa výhod zverejniť v internetovom registri? Kedy je možné sa zverejneniu vyhnúť?
 • Aké povinnosti majú koneční užívatelia výhod voči vlastnej spoločnosti a aké sú povinnosti voči registru? Kto môže byť tzv. oprávnená osoba a Čo zohľadniť pri jej výbere?
 • Čo hrozí, ak koneční užívatelia výhod dobrovoľne „nerozkryjú“ vlastnícku štruktúru? Môže to ohroziť biznis ich spoločnosti?
 • Kto a ako vlastne kontroluje dodržiavanie zákona?
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:50 prestávka
10:50 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 diskusia
13:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.