Mediácia a alternatívne riešenie sporov v rámci územnej samosprávy

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
starostovia, prednostovia, pracovníci obecných úradov, zamestnanci samosprávnych krajov, magistrátov, mestských a miestnych častí (oddelenie prvého kontaktu, styku s verejnosťou, právne oddelenie), mediátori, odborná verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
22.03.2018

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Seminár sa bude venovať aktuálnym témam, ktoré súvisia s problematikou mediácie a iných alternatívnych riešení sporov v činnosti samospráv obcí a miest.

Odprezentujeme možnosti mediácie nielen ako spoločensko-právneho fenoménu s akcentom na riešenie problémových situácii v danom teritóriu, ale súčasne ako prevencia v rámci predchádzania sporov. Sú to totiž práve mestá, obce a samosprávne kraje, ktoré implementáciou mediácie do svojej činnosti získajú potenciál ponúknuť novú sociálnu službu s jej možnosťou aktívnej občianskej participácii na živote spoločnosti. Aplikácia mediácie môže zároveň slúžiť ako účinná forma pomoci občanom, ktorí hľadajú a majú záujem využiť iné ako adjudikatórne spôsoby riešenia sporov, občanom vo finančnej núdzi,resp. občanom s nižším vzdelaním a právnym vedomím. Prostredie obcí je optimálnym terénom pre mediáciu, v ktorom sa môže naplno prejaviť jej procesný a obsahový potenciál aj pri prevencii riešenia sporov.

Seminár má ambíciu informovať nielen o výhodách mediácie, o spôsobe jej implementácie do práce obcí, miestnej štátnej správy i samosprávnych krajov. ale napríklad predstaviť mediáciu aj ako pozitívnu životnú filozofiu použiteľnú pri práci ľuďmi, akcentovať jej úlohu pri získaní a zachovaní dôvery a dobrých vzťahov medzi predstaviteľmi územnej samosprávy, resp. miestnej štátnej správy na jednej strane a občanmi na strane druhej.

Prínos pre Vás:

 • Oboznámime vás so základnými piliermi mediácie na Slovensku v zmysle aktuálnych legislatívnych úprav ako súčasti alternatívneho, mimosúdneho riešenia sporov.
 • Ponúkneme základné informácie o možnostiach mediácie v obciach a jej aplikačných možnostiach, formách, nástrojoch a metódach.
 • Predstavíme Vám praktické súvislosti s aplikáciou mediácie na Magistráte hl.m. SR Bratislavy, vrátane kazuistík.
 • Prekonzultujeme podmienky činnosti vzorového projektu Mediačnej kancelárie v rámci činnosti konkrétnych miest, obcí, resp. samosprávnych krajov.
 • Oboznámime Vás so základným manuálom zvládania konfliktných situácii z pozície starostu, prednostu, pracovníka obecného úradu/magistrátu, poslanca ako „laického“ mediátora.
 • Predstavíme Vám možnosti spolupráce s Centrami právnej pomoci a možnosti využitia služby mediátora plateného touto inštitúciou pre sociálnej slabších občanov.
 • Naznačíme súvislosť konfliktov v rámci obcí s ďaľšími mediačnými segmentami, o.i. rodinnou mediáciou, pracovnou mediáciou, environmentálnou mediáciou, školskou mediáciou, a pod.
 • Budeme analyzovať právny pôdorys tvorený nielen zákonom č.420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, ale predovšetkým právnymi normami, ktoré umožňujú aplikáciu niektorej z foriem ARS, predovšetkým: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov či zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Prednášajúci:
JUDr. František Kutlík, od roku 2004 profesionálny mediátor, lektor mediácie a pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzite Palackého, International Islamic University Malaysia a Univerzite v Padove v Taliansku. 2007 -2012 viceprezident Svetového mediačného fóra (WMF), on line mediátor pri Arbitrážnej komore v Miláne, predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie konfliktov (SIMARS).
Autor publikácii Mediácia pre účastníkov konania (MS SR), Mediácia v samospráve (NOS) , spoluautor zborníkov EU Mediation Law and Practice (Oxford Publishing), Civil and Commercial Mediation in Europe (Intersentia), EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer), Mediácia v zdravotníctve (Wolters Kluwer). Autor scenára inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR).
Zástupca SR v projekte EU o implementácii cezhraničnej mediácie do právnych systémov jednotlivých krajín Univerzita vo Valencii, zástupca SR v projekte EU o obchodnej a spotrebiteľskej mediácii, JAMS ADR Centre Roma, evaluátor projektu Ministerstva spravodlivosti Talianska v samospráve v meste Arzignano, Taliansko.
Prezentácia na odborných medzinárodných konferenciách - o.i. Helsinki, Záhreb,Viedeň , Jeruzalem , Belfast , Kuala Lumpur, Haag , Caracas , La Valetta, Štrasburg .

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • typológia konfliktov v obciach,
 • špecifiká mediácia v rámci činnosti obcí,
 • skúsenosti s činnosťou Mediačnej kancelárie na Magistráte hl.m.SRBratislavy,
 • možnosti laickej mediácie pracovníkmi obecných úradov, miestnej štátnej správy, resp.poslancami samospráv,
 • mediácia dovnútra samospráv – pracovné spory zamestnancov a obchodné spory príspevkových a rozpočtových organizácii,
 • riešenie sťažností orgánmi obcí a aplikačné inštrumenty mediácie,
 • komunitná mediácia zastrešovaná orgánmi obcí,
 • proklientsky orientovaná činnosť obcí a mediácia (petície, verejné diskusie a zhromaždenia občanov),
 • manažment mediačnej kancelárie v rámci činnosti obcí,
 • špecializovaná mediácia pre rómske etnikum a skúsenosti s projektom Rady Európy,
 • interkultúrna mediácia v rámci činnosti pri práci s cudzincami.

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.