Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
odborové organizácie, personalisti, advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
15.02.2018

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z oblasti kolektívneho pracovného práva.

Účastníci sa dozvedia, čo sú odbory a aké majú kompetencie voči zamestnávateľom vo vzťahu k procesu kolektívneho vyjednávania, čo znamená pre zamestnávateľa povinnosť spolurozhodovania a prerokovania aj s ohľadom na obsah kolektívnej zmluvy, čo odbory môžu a čo nemôžu kontrolovať, na aké informácie majú od zamestnávateľa právo a akým spôsobom sa môžu domáhať splnenia povinnosti zo strany zamestnávateľa vo väzbe na dojednané záväzky v kolektívnej zmluve, aké hrozia zamestnávateľovi sankcie za porušenie práv zástupcov zamestnancov.

Zároveň účastníci získajú praktickú skúsenosť s možnosťou reakcií na predloženú kolektívnu zmluvu, ich možného obsahu a procesu kolektívneho vyjednávania, súčasťou ktorého môže byť konanie pred sprostredkovateľom, rozhodcom, prípadne uskutočnenie štrajku.

Prednášajúci:
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napr. Zákonníka práce).
V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2016 – 2018. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je spoluautorom najpredávanejšieho komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI.

Účastnícky poplatok:
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení,
 • osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti kolektívneho vyjednávania v súvislosti s riešením kolektívnych sporov v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní,
 • právne možnosti získavania údajov ku kolektívnemu vyjednávaniu a právne povinnosti zamestnávateľa,
 • platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv,
 • subjekty kolektívneho vyjednávania a ich kompetencie,
 • postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv z pohľadu jeho formálnych i neformálnych procesných pravidiel, zásady kolektívneho vyjednávania,
 • argumentačná príprava a reakcie zamestnávateľov na požiadavky odborov, konflikt a jeho zvládanie,
 • prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy,
 • normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv, čo možno upraviť v kolektívnej zmluve, zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv,
 • spor o určenie odborovej organizácie uzatvoriť kolektívnu zmluvu s ohľadom na zákonné možnosti zamestnávateľa,
 • spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy – odlišnosti v zmysle použiteľnosti právnych prostriedkov ich riešenia,
 • konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom,
 • právo na štrajk a právo na výluku – procesné otázky, povinnosti odborovej organizácie voči zamestnávateľovi.

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.