EŠIF - nové pravidlá pri kontrole a korekciách pre eurofondové zákazky

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, zamestnanci samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
21.03.2018

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Čerpanie eurofondov má svoje prísne administratívne pravidlá, ktorých porušenie je sankcionované korekciami. Riadiace a iné kontrolné orgány sú pri výkone kontrol viazané metodickými pokynmi (najmä z dielne CKO) upravujúcimi tento administratívne náročný proces. V decembri 2017 vstúpila do platnosti nová verzia EŠIF upravujúca režim kontroly eurofondových zákaziek.
Seminár sa zameriava na kontrolu a prípadné korekcie pri eurofondových zákazkách a na novinky v tejto oblasti.

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava.
Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny.
V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Eurofondová zákazka pri kontrole krok za krokom
 • Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa aktuálneho Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020
 • Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
 • Musí každé VO prejsť všetkými fázami kontroly?
 • Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?
 • Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?
 • A čo výnimky? Pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní sa na výnimky nevzťahuje, znamená to, že nie sú predmetom záujmu kontrolných orgánov?
 • Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek
 • Finančné opravy za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ako sa im vyhnúť alebo aspoň zmierniť ich následky
 • Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF a predstavenie zmien, účinných od 1. júna 2017
 • Čo považujú slovenské kontrolné orgány a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?
 • Kto kontroluje eurofondové zákazky verejného obstarávania?
 • Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov
 • Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 • Ako sa uzatvárajú zistenia z auditov Európskej komisie a aké následky majú zistenia tohto najsilnejšie "hráča" na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO?
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?
 • Prečo prijímatelia nemôžu zatvárať oči pred možným konfliktom záujmov?
 • Pohľad ÚVO a Európskej komisie
 • Strašiak vysokej sankcie za konflikt záujmov a čo vieme spraviť, aby sme finančné opravy ustáli
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.