Cezhraničné vysielanie a agentúrne zamestnávanie

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
agentúry dočasného zamestnávania, zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, pracovníci advokátskych kancelárií, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
20.09.2016

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Na základe pretrvávajúceho záujmu prinášame pre záujemcov bezkonkurenčný odborný seminár k problematike nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v súčasnom prepojení výkladu teórie zákona a neskoršej aplikačnej praxe. Obsah seminára sa zameria nielen na objasnenie výkladu predmetu zákona o cezhraničnej spolupráci, ale aj na dôkladné vymedzenie novo zavádzanej právnej terminológie, popisu právnych vzťahov medzi jednotlivými subjektmi, identifikácii ich práv a povinností. Výklad lektorov sa následne zameria i na prepojenie s realizáciou agentúrneho zamestnávania v kontexte cezhraničného výkonu práce, vrátane zmien, ktoré do tejto oblasti prináša nová legislatíva. Odborný výklad bude doplnený množstvom praktických prípadov, ktoré umožnia účastníkom lepšie pochopenie problematiky na základe bezprostrednej praktickej skúsenosti lektorov.

Výnimočnosť seminára zvýrazňuje odborný profil lektorov, ktorí spolupracovali nielen na príprave predmetného právneho predpisu, ale je aj súčasťou ich každodennej právnej praxe.

Prednášajúci:
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. - podpredseda Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2006), medzinárodné vzťahy na Metropolitnej univerzite Praha (2009) a doktorandské štúdium absolvoval vo vednom odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2010). V rokoch 2006 – 2009 pôsobil na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v SR (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva.

JUDr. Simona Schuszteková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského, a je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Súčasne je členkou predsedníctva Asociácie pracovného práva, prostredníctvom ktorej sa aktívne podieľa na publikačnej a lektorskej činnosti. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde okrem iného ročne vyjednávala desiatky kolektívnych zmlúv. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, či už na strane zamestnávateľa alebo odborových organizácií.

Účastnícky poplatok:
83,00 € bez DPH
99,60 € s DPH
V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

 • publikácia Agentúrne zamestnávanie (Andrea Olšovská, - Jozef Toman - Marek Švec- Simona Schuszteková - Martin Bula)
 • obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka)
 • náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Vymedzenie základných pojmov zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • Minimálne podmienky vs. porovnateľné podmienky, 3 situácie vyslania zamestnanca
 • Vyslanie na územie SR a z územia SR, domáci zamestnávateľ a hosťujúci zamestnanec a zamestnávateľ
 • Pravidlá identifikácie vyslania zamestnanca, posúdenie skutočného usadenia sa a obvyklého výkonu práce zamestnanca, znaky vyslania
 • Povinnosti vysielajúcich zamestnávateľov a domáceho zamestnávateľa
 • Činnosť inšpekcie práce v oblasti cezhraničnej spolupráce a sankčné mechanizmy pri porušení zákona
 • Doručovanie rozhodnutí o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej hosťujúcemu a domácemu zamestnávateľovi
 • Identifikácia zmien súvisiacich pracovnoprávnych predpisov
 • Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.