Balíček - Pracovné právo


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Výhodný balíček obsahuje 5 mimoriadne hodnotných a v praxi využiteľných publikácií, ktoré ocenia predovšetkým odborníci z oblasti miezd a personalistiky, zamestnávatelia, zástupcovia zamestnávateľov, manažéri HR, ako aj právnici, ktorí sa venujú pracovnému právu.

Publikácia Pracovný čas ponúka odpovede na otázky súvisiace s pracovným časom. Základom publikácie sú príklady, na ktorých sú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce. Témy ako pracovný čas a doba odpočinku, pracovné režimy, nočná práca a telepráca, pružný pracovný čas, práca nadčas, pracovná pohotovosť či evidencia pracovného času sú len stručným výberom toho, čo možno nájsť v šestnástich kapitolách knihy.

Publikácia Prekážky v práci je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa. Základom knihy sú príklady z praxe, kde výraznú časť tvoria otázky spojené s prekážkami v práci na vyšetrenie (ošetrenie), sprevádzanie, ako aj otázky súvisiace s posudzovaním prekážok v práci pri pružnom pracovnom čase.

Publikácia Pracovný pomer sa venuje problémom a nejasnostiam medzi subjektmi zmluvného vzťahu, t. j. zamestnancom a zamestnávateľom. Po prečítaní publikácie si čitateľ osvojí nielen základné mechanizmy vzniku a zániku pracovného pomeru vrátane jeho obsahu, ale zároveň ho publikácia pripraví aj na riešenie prípadných aplikačných nedostatkov, ktoré sa môžu v praxi objaviť

Publikácia Konto pracovného času sa zameriava na otázky súvisiace so zavedením konta pracovného času. Autori sa venujú aj obsahovým náležitostiam dohody o konte pracovného času a možnosti jej vypovedania, ako aj problematike nároku na zabezpečenie stravovania. Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov.

Publikácia Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva je praktická príručka, ktorá obsahuje najčastejšie a v praxi najvyužívanejšie pracovnoprávne vzory v oblasti individuálneho alebo kolektívneho pracovného práva, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzory zmlúv a podaní sú doplnené stručným teoretickým výkladom objasňujúcim príslušné základné pojmy, potrebné náležitosti a súvisiace inštitúty.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.