Balíček: Ekonomika školy + Materská škola


Typ produktu
Tlačená kniha

Ekonomika školy

Titul „EKONOMIKA ŠKOLY a školského zariadenia“ – je zameraný na ekonomický a personálny manažment výchovnovzdelávacieho zariadenia s cieľom vytvoriť jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu právnych predpisov. Prezentuje odborné vedomosti a praktické skúsenosti pri realizácii ekonomických procesov v hospodárskej a personálnej oblasti škôl. Formou odporúčaní, praktických ukážok, odpovedí na otázky a vzorov štandardizovaných podaní, autorka podáva vecný výklad ustanovení právnych predpisov pre ich uplatňovanie v praxi, čím nadobúda formát praktickej príručky pre riadenie a prevádzku výchovnovzdelávacích zariadení.

Kniha je určená pre riadiacich a ďalších zodpovedných pedagogických a nepedagogických pracovníkov, pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ako aj pre príslušné pracoviská verejnej správy a samospráv.

Materská škola

Na stránkach príručky „Materská škola – organizácia a manažment“ nájde manažment odborné informácie pre prax materských škôl. Autorka rieši zriaďovanie, formy hospodárenia a financovania, zabezpečenie prevádzky a organizáciu výchovy a vzdelávania. Pozornosť venuje aj prijímaniu detí do materskej školy, ochrane osobných údajov, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe registratúry.

Obsah titulu pomôže zorientovať sa v špecifických, odborných problematikách súvisiacich s riadením, financovaním, výchovou a vzdelávaním v MŠ. Titul prezentuje len skutočne potrebné a užitočné informácie spôsobom, aby zamestnanci MŠ osvojili poznatky a vedomosti z oblastí, ktoré vo svojej činnosti najčastejšie potrebujú. Autorka necituje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú známe z bežných zdrojov, ale podáva zrozumiteľný výklad pre ich uplatňovanie v praxi. Pridanou hodnotou  je aj 33 otázok s odpoveďami a 11 vzorov podaní ako aj početné odporúčania pre prax.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.