Novinka

Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR

Prednášajúci
Cieľová skupina
Štatutárne orgány v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, spoločníci, firemní/podnikoví právnici, ostatní záujemcovia o danú problematiku
Typ produktu
Seminár
Dátum
01.02.2017
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr.Vl. Clementisa 10,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Seminár je venovaný hlbšiemu rozboru inštitútu valného zhromaždenia s komplexnými odbornými informáciami na danú tému, užitočnými pre právnu prax a zároveň osvojenia si postupov v prípade neplatnosti uznesení valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti, vrátane relevantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR.

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Bartová, advokátka - od r. 2008 pôsobí na pozícii partnera v AK Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o. spolu s Prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. a JUDr. Tímeou Kovácsovou. Je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva, pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam, v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Medzi konkrétne oblasti jej pôsobenia patrí, okrem iného, právne poradenstvo pri koncipovaní obchodnoprávnych záväzkov, pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody, nárokov z vád tovaru a diel, právne aspekty zabezpečenia záväzkov s dôrazom na zmenkové vzťahy a zastupovanie klientov v obchodno-právnych sporoch v súdnych a arbitrážnych konaniach. Má skúsenosti s právom z oblasti nekalej súťaže a s konaniami pred Protimonopolným úradom SR. V uvedených oblastiach poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 1. Fáza zvolania valného zhromaždenia SRO a AS
  • koncepcia pozvánky/oznámenia o konaní na valné zhromaždenie – hranice autonómnej úpravy pozvánky v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
  • charakter lehoty na doručenie pozvánky spoločníkom/akcionárom
  • spôsob doručenia pozvánky a adresa, na ktorú je pozvánka spoločníkovi/akcionárovi doručovaná
  • subjekty oprávnené zvolať valné zhromaždenie
  • zvolanie valného zhromaždenia spoločníkmi/akcionármi spoločnosti, súdom, dozornou radou spoločnosti
  • význam „rozhodného dňa“ a jeho úprava v stanovách
  • notifikačná povinnosť spoločnosti - osobitné upozornenia v pozvánke na valné zhromaždenie/oznámení o konaní valného zhromaždenia a ich význam
  • sprístupnenie podkladov k valnému zhromaždeniu pred konaním valného zhromaždenia akcionárom
  • vady formy zvolania valného zhromaždenia ako dôvod neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 2. Fáza konania valného zhromaždenia
  • osoby prítomné na valnom zhromaždení – verejnosť/neverejnosť valného zhromaždenia
  • prezencia spoločníkov na valnom zhromaždení/ prezencia akcionárov na valnom zhromaždení – osobná účasť akcionára, splnomocnenie na zastupovanie na valnom zhromaždení, obmedzenie zastúpenia, multiplikované splnomocnenie, forma splnomocnenia
  • voľba orgánov valného zhromaždenia
  • forma a obsah zápisnice o valnom zhromaždení – nedostatky zápisnice ako dôvod neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • doručovanie zápisnice o valnom zhromaždení spoločníkom/akcionárom
  • uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia – možnosti úpravy v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
  • prípady neuznášaniaschopnosti valného zhromaždenia – konalo sa valné zhromaždenie, v prípade, ak nie je uznášaniaschopné?
  • kvórum na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia – kvalifikované rozhodovanie valného zhromaždenia
  • počet hlasov spoločníkov a vylúčenie hlasovacieho práva spoločníkov
  • program valného zhromaždenia – možnosť jeho doplnenia v priebehu konania valného zhromaždenia
  • návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia
  • program valného zhromaždenia – možnosť jeho doplnenia v priebehu konania valného zhromaždenia
  • návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia
  • informačné právo akcionárov – porušenie informačného práva a jeho dopad na platnosť uznesenia VZ
  • rozhodovanie valného zhromaždenia o jednotlivých bodoch programu
  • voľba iného počtu členov predstavenstva než aký vyplýva zo stanov bez predchádzajúcej zmeny stanov
  • rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti a výplate dividend a tantiém
  • neplatnosť rozdelenia zisku na tantiémy bez súčasnej výplaty dividend
  • možnosť rozhodovania o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti – rozdiel SRO a AS
  • následky právnych úkonov spoločnosti, ktoré v rozpore so zákonom alebo stanovami neschválilo valného zhromaždenie
 3. Fáza konania o určenie neplatnosti uznesenia VZ
  • aktívna a pasívna legitimácia na konanie o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • základné podmienky úspešnosti žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
   • kategórie dôvodov neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
   • návrh na vydanie predbežného opatrenia
   • obmedzenie práv spoločníka/akcionára napadnutým uznesením
   • kontroverzný obsah nálezu Ústavného súdu SR IV. ÚS 434/2010
  • protest akcionára ako podmienka podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a.s. – náležitosti protestu
  • charakter lehoty na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • príslušnosť súdu na konanie, súdny poplatok za podanie návrhu
  • záväznosť rozhodnutia súdu o určení neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • možnosť napadnúť žalobou o určenie neplatnosti aj uznesenia ostatných orgánov spoločnosti
  • analógia použitia postupu napadnutia platnosti uznesenia valného zhromaždenia vo vzťahu k rozhodnutiam iných orgánov spoločnosti pri výkone delegovanej pôsobnosti

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.