Obsah systému ASPI

Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac
ako 2 000 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú
literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické
odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia.
Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov
a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov.

Základ ASPI je súčasťou každej licencie ASPI. Obsahuje predpisy SR, ČR, judikatúru, predpisy EÚ a judikatúru SDEÚ, základnú literatúru, kompletnú bibliografiu a rovnopis Zbierky zákonov od roku 1918.

Základ ASPI:

V predpisovej časti ASPI nájdete spracované právne predpisy od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia). Predpisy sú spracovávané denne a ich úplné znenie nájdete vždy v čo najkratšom čase, maximálne do 2 pracovných dní. Systém Vám umožňuje prezerať si predpisy k zvolenému dátumu a porovnávať si jednotlivé „časové rezy“. Aktívne odkazy v textoch na iné právne predpisy sú samozrejmosťou.
Súčasťou predpisovej časti systému sú aj Vestníky NBS, Ministerstva pôdohospodárstva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia SR, Finančný spravodajca.
Súčasne pre Vás spracovávame aj uznesenia vlády a Zbierku inštrukcií MS SR.
Do predpisov sme zaradili aj Stavovské predpisy (SAK, SKE, Notárska komora SR, Slovenská komora mediátorov).

Počtom 1 700 000 rozhodnutí sa ich počet v ASPI nekončí. Denne pridávame ďalšie a ďalšie zverejnené rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov.
Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Rovnako v časti judikatúra nájdete spracovaný aj celý archív „zbierkových rozhodnutí“ zo Zbierky stanovísk a rozhodnutí NS SR, Zbierky nálezov a uznesení ÚS SR, Zbierku rozhodnutí Bohuslav a Vážný. Názov rozhodnutia a právne vzťahy k predpisu by vám mali byť nápomocné pri riešení konkrétneho právneho problému.

V rámci Literatúry nájdete v ASPI časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská a rôzne iné zdroje, ktoré neustále rozširujeme. Dnes sú v rámci ASPI základu obsiahnuté:

 • Dôvodové správy od roku 1990
 • Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
 • Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov
 • Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov
 • Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR
 • Periodiká:
  • Bulletin slovenskej advokácie
  • Magister officiorum
  • Corpus delicti
  • Legal Point
 • Za príplatok sú potom dostupné aj ďalšie periodiká:
  • Zo súdnej praxe
  • Dane a účtovníctvo
  • DPH v praxi
  • Právo pre ROPO a obce
  • Účtovníctvo pre ROPO a obce
  • Právo a manažment v zdravotníctve
  • Verejné obstarávanie v praxi
  • Súkromné právo
  • ARS NOTARIA
  • Právny obzor

...komplexné informačné zabezpečenie legislatívy Európskej únie

Predpisy EU a judikatúra ESD Vám prinášajú:

 • nariadenia
 • rozhodnutia
 • smernice
 • judikatúru Európskeho súdneho dvora
 • ostatné druhy predpisov a dokumentov

S profesionálne spracovaným predpismi EU si zabezpečíte komplexnú informovanosť v oblasti legislatívy Európskej únie.

Obsah

 • právne predpisy Európskej únie, ktoré boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie od 1. mája 2004 (znenia aktov inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. májom 2004, ktoré sú postupne uverejňované a vydávané v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sú aj do podsystému Eu zaraďované postupne),
 • publikovaná judikatúra Súdneho dvora ES,
 • navyše zaraďujeme i predpisy, ktoré zatiaľ neboli preložené do slovenského jazyka, ale iné súvzťažnosti medzi predpismi EU či vzťahy k slovenským predpisom si vyžiadali ich zaradenie (názov predpisu je v angličtine/francúzčine).

Modul Predpisy EU a judikatúra ESD je spracovaný štandardne ako ASPI, tzn.:

 • vyhľadávanie noriem podľa názvu dokumentu,
 • označenie aktívnych a pasívnych derogácií a ďalších súvzťažných predpisov,
 • registrové vyhľadávanie nielen podľa registra EUROVOC, ale aj podľa pojmového registra ASPI,
 • vyhľadávanie podľa všetkých relevantných dátumov,
 • označenie väzieb a súčasne previazanie vzťahov k národnému právnemu predpisu a pod.,
 • systémom poznámky Vás upozorníme na rozdielne účinnosti niektorých častí dokumentu, prípadne na iné významné dáta.

V systéme ASPI sú priamo zaradené texty dokumentov v slovenskom jazyku s možnosťou fulltextového vyhľadávania nad nimi.

Texty v ostatných úradných jazykoch EU môžete získať prostredníctvom implementovaných odkazov na webový portál Európskej únie EUR-Lex.

Kompletné zaistenie bibliografie z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti

Bibliografia obsahuje bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov – kvalitná podpora Vašej knižnice a nástroj pri hľadaní potrebných zdrojov pre Vašu prácu. S Bibliografiou získate

 • možnosť vyhľadávania nad celou bibliografiou (okrem bežných bibliografických/popisných údajov aj podľa súvisiacich slovenských predpisov a predpisov EÚ, právnych oblastí, hesiel registra, rozsahu dátumu vydania, formálne a obsahovo vymedzených druhov dokumentov
 • stále aktuálne informácie
 • previazanosť s ostatnými informačnými zdrojmi v systéme ASPI vrátane hypertextových odkazov na súvisiace právne predpisy a na plné texty článkov publikovaných v moduloch Judikatúra a Literatúra
 • ľahkú orientáciu v bibliografických záznamoch
 • jednoduchý export do textového editora
 • do Bibliografie je v súčasnosti zaradených vyše 53 000 článkov vybraných odborných periodík od roku 1997 do súčasnosti a vyše 5400 odborných publikácií vybraných nakladateľov kompletnej retrospektívy od začiatku tohto tisícročia do súčasnosti. Zastúpených je vyše 6000 autorov. V Bibliografii v súčasnosti aktualizujeme publikácie vydavateľstiev: Wolters Kluwer s.r.o., C•H•Beck, Heuréka, Eurounion, Leges, Epos a Veda.

Sekcia monografií obsahuje publikácie rôznych autorov a vydavateľstiev, ktoré sú spravidla zamerané monotematicky. Jednotlivé publikácie neobsahujú tzv. časové rezy, t.j. nie sú aktualizované. V rámci systému ASPI je možné vybrať si všetky alebo len niektoré, podľa profesijného zamerania.

 • Monografie – bezplatne pre všetkých:
  • Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia,
  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe, rozhodnutia súdov
  • Zodpovednosť verejných činiteľov. Právna úprava a aplikačná prax disciplinárnej a trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
  • Zodpovednosť na internete,
  • Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti,
  • Ako majú úrady postupovať - popis priebehu správneho konania
 • Monografia - Postavenie správcu v konkurznom a reštr.konaní (Štofková, P., 2012)
 • Monografia - Lekár versus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
 • Monografia - Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
 • Monografia - Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
 • Monografia - Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
 • Monografia - Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P., 2013)
 • Monografia - Zmeny v ochrane osobných údajov (Mičo, T., 2014)
 • Monografia - Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
 • Monografia - Podnikateľské právo (Krošlák, Nevolná, Olšovská, 2014)
 • Monografia - Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
 • Monografia - Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
 • Monografia - Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
 • Monografia - Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)
 • Monografia - Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
 • Monografia - Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve (Kádek, P. 2014)
 • Monografia - Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M., Sládeková, A., 2014)
 • Monografia - Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
 • Monografia - Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2014)
 • Monografia - Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
 • Monografia - Teória auditu (Kareš, L, 2015)
 • Monografia - Audítorské postupy (Kareš, L, 2014)
 • Monografia - Audítorská dokumentácia (Kareš, L, 2015)
 • Monografia - Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schusztekova, S., 2015)
 • Monografia - Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
 • Monografia - Doprava a elektronické podnikanie (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
 • Monografia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ, Zamišková, A., 2015)