Obsah systému

Systém ASPI ponúka užívateľom možnosť „vystavať si ASPI na mieru“, t.j. môžete si z jeho rozsiahleho obsahu vybrať zdroje, ktoré potrebujete pre uľahčenie vašej práce.

Časti ASPI a rozšírenia

Jadro

V predpisovej časti ASPI nájdete spracované právne predpisy od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia). Predpisy sú spracovávané denne a ich úplné znenie nájdete vždy v čo najkratšom čase, maximálne do 2 pracovných dní. Systém Vám umožňuje prezerať si predpisy k zvolenému dátumu a porovnávať si jednotlivé „časové rezy“. Aktívne odkazy v textoch na iné právne predpisy sú samozrejmosťou.
Súčasťou predpisovej časti systému sú aj Vestníky NBS, Ministerstva pôdohospodárstva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia SR, Finančný spravodajca.
Súčasne pre Vás spracovávame aj uznesenia vlády a Zbierku inštrukcií MS SR.
Do predpisov sme zaradili aj Stavovské predpisy (SAK, SKE, Notárska komora SR, Slovenská komora mediátorov).

Počtom 1 700 000 rozhodnutí sa ich počet v ASPI nekončí. Denne pridávame ďalšie a ďalšie zverejnené rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov.
Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Rovnako v časti judikatúra nájdete spracovaný aj celý archív „zbierkových rozhodnutí“ zo Zbierky stanovísk a rozhodnutí NS SR, Zbierky nálezov a uznesení ÚS SR, Zbierku rozhodnutí Bohuslav a Vážný. Názov rozhodnutia a právne vzťahy k predpisu by vám mali byť nápomocné pri riešení konkrétneho právneho problému.

V rámci Literatúry nájdete v ASPI časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská a rôzne iné zdroje, ktoré neustále rozširujeme. Dnes sú v rámci ASPI základu obsiahnuté:

 • Dôvodové správy od roku 1990
 • Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
 • Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov
 • Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov
 • Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR
 • Periodiká:
  • Bulletin slovenskej advokácie
  • Magister officiorum
  • Corpus delicti
  • Legal Point
 • Za príplatok sú potom dostupné aj ďalšie periodiká:
  • Zo súdnej praxe
  • Dane a účtovníctvo
  • DPH v praxi
  • Právo pre ROPO a obce
  • Účtovníctvo pre ROPO a obce
  • Právo a manažment v zdravotníctve
  • Verejné obstarávanie v praxi
  • Súkromné právo
  • ARS NOTARIA
  • Právny obzor

Rozšírenia

Predpisy EU & judikatúra ESD

...komplexné informačné zabezpečenie legislatívy Európskej únie

Predpisy EU a judikatúra ESD Vám prinášajú:

 • nariadenia
 • rozhodnutia
 • smernice
 • judikatúru Európskeho súdneho dvora
 • ostatné druhy predpisov a dokumentov

S profesionálne spracovaným predpismi EU si zabezpečíte komplexnú informovanosť v oblasti legislatívy Európskej únie.

Obsah

 • právne predpisy Európskej únie, ktoré boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie od 1. mája 2004 (znenia aktov inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. májom 2004, ktoré sú postupne uverejňované a vydávané v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sú aj do podsystému Eu zaraďované postupne),
 • publikovaná judikatúra Súdneho dvora ES,
 • navyše zaraďujeme i predpisy, ktoré zatiaľ neboli preložené do slovenského jazyka, ale iné súvzťažnosti medzi predpismi EU či vzťahy k slovenským predpisom si vyžiadali ich zaradenie (názov predpisu je v angličtine/francúzčine).

Modul Predpisy EU a judikatúra ESD je spracovaný štandardne ako ASPI, tzn.:

 • vyhľadávanie noriem podľa názvu dokumentu,
 • označenie aktívnych a pasívnych derogácií a ďalších súvzťažných predpisov,
 • registrové vyhľadávanie nielen podľa registra EUROVOC, ale aj podľa pojmového registra ASPI,
 • vyhľadávanie podľa všetkých relevantných dátumov,
 • označenie väzieb a súčasne previazanie vzťahov k národnému právnemu predpisu a pod.,
 • systémom poznámky Vás upozorníme na rozdielne účinnosti niektorých častí dokumentu, prípadne na iné významné dáta.

V systéme ASPI sú priamo zaradené texty dokumentov v slovenskom jazyku s možnosťou fulltextového vyhľadávania nad nimi.

Texty v ostatných úradných jazykoch EU môžete získať prostredníctvom implementovaných odkazov na webový portál Európskej únie EUR-Lex.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Kalkulačky ASPI

Kalkulačky Vám umožnia výpočet úrokov, poplatkov, sadzieb, nákladov a odmien advokátov.

Pod záložkou pracovné právo máte teraz k dispozícií:

 • náhrada škody spôsobená zamestnávateľom
 • dovolenka
 • životné minimum

Ďalšie výpočty:

 • úroky a poplatky z omeškania
 • súdne poplatky
 • odmeny advokátov
 • odmeny notárov
 • odmeny exekútorov

Neustále pripravujeme nové funkcie modulu zodpovedajúce Vašim požiadavkám a potrebám.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Uznesenia vlády SR

Uznesenia vlády SR obsahujú všetky uznesenia vydané vládou Slovenskej republiky (vyše 22600 záznamov)

 • pravidelne aktualizované záznamy
 • jednoduchý export do textového editoru

Kontaktovať obchodného zástupcu

Samospráva

Samospráva je určená predovšetkým pre potreby samospráv na úrovni miest a obcí SR. Zaraďované sú sem (a to v úzkej súčinnosti so samosprávami miest a obcí SR) všetky „Všeobecne záväzné nariadenia“, ich „Úplné znenia“ a „Oznámenia“, ktoré samosprávy prijímajú.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Komentáre

Komentáre obsiahnuté v systéme ASPI sú pripravované vysokokvalifikovanými a uznávanými autormi.

Sú priebežne aktualizované, pričom aktualizácie zohľadňujú ako novelizácie jednotlivých predpisov, tak aj judikatúru a právnu prax.

Počet komentárov je neustále rozširovaný s dôrazom na ich kvalitu a požiadavky právnej praxe.

Každý komentár je priamo previazaný na ustanovenie komentovaného predpisu (odkaz na daný komentár, priamo pri jednotlivých paragrafoch).

Zároveň je možné:

 • zobrazenie samotného komentára
 • tlač, kopírovanie a export textov komentára
 • fulltextové vyhľadávanie v rámci všetkých komentárov
 • zobrazenie, tlač a export celého komentára
 • zobrazenie textu paragrafu spolu s komentárom v rámci rozdeleného okna

Ku dnešnému dňu nájdete v systéme tieto komentáre:

 1. Komentár k Zákonu o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (36/2005 Z.z.)
 2. Komentár k Trestnému poriadku (301/2005 Z.z.)
 3. Komentár k Trestnému zákonu (300/2005 Z.z.)
 4. Komentár k Občianskemu zákonníku (40/1964 Zb.)
 5. Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (99/1963 Zb.)
 6. Komentár k Zákonu o správnom konaní (správny poriadok) (71/1967 Zb.)
 7. Komentár k Zákonníku práce (311/2001 Z.z.)
 8. Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov (31/1993 Z.z.)
 9. Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 Zb.)
 10. Komentár k Obchodnému Zákonníku (513/1991 Zb.)
 11. Komentár k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (511/1992 Zb.)
 12. Komentár k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave finančných orgánov (563/2009 Z.z.)
 13. Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.)
 14. Komentár k Zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (50/1976 Zb.)
 15. Komentár k Zákonu o dani z príjmov (595/2003 Z.z.)
 16. Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (582/2004 Z.z.).
 17. Komentár k Zákonu o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - 233/1995 Z.z.
 18. Komentár k Autorskému zákonu (618/2003 Z.z.)
 19. Komentár k Zákonu o mediácií (420/2004 Z.z.)
 20. Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z.z.)
 21. Hotovostné platby (zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 Z.z. a o obmedzení platieb v hotovosti 394/2012 Z.z.)
 22. Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (25/2006 Z.z.)
 23. Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z.z.)
 24. Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (369/1990 Z.z.)
 25. Zúžený komentár ku Katastrálnemu zákonu (162/1995 Z.z.)
 26. Komentár k Zákonu o mediácií (420/2004 Z.z.)
 27. Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z.z.)
 28. Komentár k Zákonu o inšpekcii práce a zmene zákona o nelegálnej práci (125/2006 Z.z.)
 29. Komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácií (7/2005 Z.z.)
 30. Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niekt. zákonov (124/2006 Z.z.)
 31. Komentár k Zákonníku práce (2014)
 32. Komentár k zákonu o sociálnom fonde (152/1994 Z.z.)
 33. Komentár k Zákonu o priestupkoch (372/1990 Zb.)

Väčšina komentárov bola vydaná aj v knižnej podobe vydavateľstvom Wolters Kluwer s.r.o.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Bibliografia

Kompletné zaistenie bibliografie z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti

Bibliografia obsahuje bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov – kvalitná podpora Vašej knižnice a nástroj pri hľadaní potrebných zdrojov pre Vašu prácu. S Bibliografiou získate

 • možnosť vyhľadávania nad celou bibliografiou (okrem bežných bibliografických/popisných údajov aj podľa súvisiacich slovenských predpisov a predpisov EÚ, právnych oblastí, hesiel registra, rozsahu dátumu vydania, formálne a obsahovo vymedzených druhov dokumentov
 • stále aktuálne informácie
 • previazanosť s ostatnými informačnými zdrojmi v systéme ASPI vrátane hypertextových odkazov na súvisiace právne predpisy a na plné texty článkov publikovaných v moduloch Judikatúra a Literatúra
 • ľahkú orientáciu v bibliografických záznamoch
 • jednoduchý export do textového editora
 • do Bibliografie je v súčasnosti zaradených vyše 53 000 článkov vybraných odborných periodík od roku 1997 do súčasnosti a vyše 5400 odborných publikácií vybraných nakladateľov kompletnej retrospektívy od začiatku tohto tisícročia do súčasnosti. Zastúpených je vyše 6000 autorov. V Bibliografii v súčasnosti aktualizujeme publikácie vydavateľstiev: Wolters Kluwer s.r.o., C•H•Beck, Heuréka, Eurounion, Leges, Epos a Veda.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Preložená legislatíva

Systém ASPI Vám prináša nový nadstavbový modul Preložená legislatíva. Ide o profesionálny a kvalitný preklad najpoužívanejších slovenských (prípadne aj českých) predpisov do anglického jazyka, v ktorom sú spracované aktuálne znenia zákonov od 1. 5. 2011, s garanciou spracovania budúcich noviel zákona.

Čo môžete očakávať?

Istotu profesionality

Preklad vzniká v spolupráci s advokátskymi kanceláriami a certifikovanou prekladateľskou spoločnosťou ASPENA. Korekciu vykonávajú rodení hovorcovia s právnym vzdelaním. Pri vzniku textu sa dbá predovšetkým na správnosť prekladu a v celom texte sa používajú ustálené výrazy.

Garanciu kvality

Prekladateľská spoločnosť ASPENA, ktorá spolupracuje na tvorbe textov modulu, je držiteľom certifikátov:

 • ISO 9001:2008 Systém riadenia kvality
 • DIN EN 15038 Prekladateľské služby

Výhody prekladov v ASPI

Vďaka zapracovaniu textov do štruktúry Systému ASPI môžete jednoducho vyhľadávať požadované výrazy, alebo prechádzať jednotlivé paragrafy.

Najvyhľadávanejšie predpisy

V súčasnosti sú k dispozícií najpoužívanejšie predpisy zo slovenskej legislatívy, ale už teraz sa pracuje na preklade ďalších textov.

Aktuálne pripravené preklady

Obchodný zákonník Commercial Code
Trestný zákon Penal Code
Trestný poriadok Code of Criminal Procedure
Občiansky súdny poriadok Civil Procedure Code
Občiansky zákonník Civil Code
Zákonník práce Labour Code
Zákon o konkurze a reštrukturalizácií Act of Bankruptcy and Restructuring and on Alteration and Amendment of Some Acts
Živnostenský zákon Act on Entrepreneurial Activities Conducted under a Trade Licence (Trades Licensing Act)
Obchodný zákonník HANDELSGESETZBUCH

Kontaktovať obchodného zástupcu

Predpisy Českej republiky

Predpisy Českej republiky sú spracované identicky, ako je to pri predpisoch SR. Užívateľ tak má k dispozícii komplexný súbor právnych noriem uplatňovaných na území Českej republiky od r. 1918 až podnes. Výhodou je možnosť vyhľadávať predpisy SR i ČR v rámci jedného vyhľadávacieho okna a nad daným výberom následne využiť súbor „filtrov“ z hľadiska účinnosti, druhu predpisu, zdroja, zapracovaných vzťahov, autora, pôsobnosti atď.

Významná je možnosť objednať si k predpisom ČR aj národný modul „Judikatúra“ a „Literatúra“, t. j. v tomto prípade najväčší dostupný rozsah rozhodnutí súdov ČR, ako aj súbor odbornej právnickej, daňovej, účtovnej a ekonomickej literatúry v ČR vrátane komentárov k právnym predpisom a ďalších zdrojov.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Vzory

Vzory obsahujú aktualizované vzory zmlúv, rozhodnutí, podaní, oznámení, žiadostí a záznamov z rôznych oblastí práva. Pri jednotlivých vzoroch nájdete agendu, prehľadný komentár a odkazy na súvisiace právne predpisy.

 • vzory rôznych typov zmlúv, podaní a ďalších dokumentov
 • k vybraným vzorom sú spracované rôzne varianty
 • pri zmenách v legislatíve sú vzory aktualizované
 • prehľadný komentár ku každému vzoru
 • kompletná agenda súviasiaca so vzorom
 • každý vzor je previazaný s právnymi predpismi, judikatúrou a literatúrou
 • jednoduchý export do textového editoru
 • ľahká orientácia a vyhľadanie potrebného vzoru

Vo Vzoroch je v súčasnosti zaradených vyše 800 vzorov z rôznych oblastí práva, t. j. pracovného práva, trestného práva, obchodného práva, rodinného práva, občianskeho práva, správneho práva, daňového práva.

Všetky vzory sú spracované renomovanými odborníkmi na danú právnu oblasť. Vzory sú priebežne dopĺňané o nové vzory.

Aktuálne sú dostupné vzory z nasledovných právnych oblastí:

 • Daňové právo - správca dane
 • Daňové právo - daňovník, daňový poradca
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Priestupkové právo
 • Rodinné právo
 • Správne právo
 • Stavebné konanie
 • Konkurzné právo
 • Trestné právo

Kontaktovať obchodného zástupcu

Monografie

Sekcia monografií obsahuje publikácie rôznych autorov a vydavateľstiev, ktoré sú spravidla zamerané monotematicky. Jednotlivé publikácie neobsahujú tzv. časové rezy, t.j. nie sú aktualizované. V rámci systému ASPI je možné vybrať si všetky alebo len niektoré, podľa profesijného zamerania.

 • Monografie – bezplatne pre všetkých:
  • Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia,
  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe, rozhodnutia súdov
  • Zodpovednosť verejných činiteľov. Právna úprava a aplikačná prax disciplinárnej a trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
  • Zodpovednosť na internete,
  • Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti,
  • Ako majú úrady postupovať - popis priebehu správneho konania
 • Monografia - Postavenie správcu v konkurznom a reštr.konaní (Štofková, P., 2012)
 • Monografia - Lekár versus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
 • Monografia - Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
 • Monografia - Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
 • Monografia - Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
 • Monografia - Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P., 2013)
 • Monografia - Zmeny v ochrane osobných údajov (Mičo, T., 2014)
 • Monografia - Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
 • Monografia - Podnikateľské právo (Krošlák, Nevolná, Olšovská, 2014)
 • Monografia - Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
 • Monografia - Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
 • Monografia - Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
 • Monografia - Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)
 • Monografia - Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
 • Monografia - Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve (Kádek, P. 2014)
 • Monografia - Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M., Sládeková, A., 2014)
 • Monografia - Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
 • Monografia - Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2014)
 • Monografia - Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
 • Monografia - Teória auditu (Kareš, L, 2015)
 • Monografia - Audítorské postupy (Kareš, L, 2014)
 • Monografia - Audítorská dokumentácia (Kareš, L, 2015)
 • Monografia - Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schusztekova, S., 2015)
 • Monografia - Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
 • Monografia - Doprava a elektronické podnikanie (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
 • Monografia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ, Zamišková, A., 2015)

Kontaktovať obchodného zástupcu

Výber z judikatúry

Publikácie z edície Vybraná judikatúra sú venované výberom z rozhodovacej činnosti súdov, t.j. obsahujú najdôležitejšie rozhodnutia v danej oblasti. Výbery sú venované jednotlivým právnym inštitútom alebo oblastiam práva. Jednotlivé rozhodnutia sú spracované do podoby právnej vety, skráteného odôvodnenia spolu s odkazmi na právne predpisy, s uvedením spisovej značky konania a prípadných poznámok autora. Nespornou výhodou elektronického spracovania týchto publikácií je rýchle vyhľadávanie (fulltextové vyhľadávanie v rámci právnych viet aj odôvodnení) a následné šetrenie časom. Najväčšou prednosťou takéhoto vyhľadávania je, že po zvolení spôsobu vyhľadávania a zadania vstupného údaja (kľúčové slovo, spisová značka, druh súdu a pod.) sa hneď zobrazí právna veta vyhľadaných judikátov. Zadaním kľúčového slova zobrazíte priamo právne vety judikátov k danej problematike (vrátane spisovej značky, zdroja a autora (príslušný súd) a môžete okamžite zvoliť príslušný judikát. Ďalšími spresňujúcimi výrazmi získate konkrétnu hľadanú judikatúru. Aktualizácia jednotlivých publikácií je závislá na právnom vývoji v danej právnej problematike.

 • Judikatúra vo veciach priestupkového práva
 • Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
 • Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
 • Judikatúra vo veciach bezpodielovho spoluvlastníctva manželov
 • Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
 • Judikatúra vo veciach náhrady škody
 • Judikatúra vo veciach verejného obstarávania
 • Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
 • Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
 • Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
 • Judikatúra vo veciach daňového práva
 • Judikatúra vo veciach dedičského práva
 • Judikatúra SD EÚ za roky 2011-2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty
 • Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
 • Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
 • Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie za rok 2013 vo veciach DPH
 • Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti
 • Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
 • Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
 • Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam
 • Judikatúra vo veciach azylu
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty
 • Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Kontaktovať obchodného zástupcu

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor ponúka spracované právne postupy konkrétnych situácií spracované formou prehľadného procesného diagramu. Procesný diagram zobrazuje všetky alternatívy možného právneho postupu spolu s vysvetlením jednotlivých krokov, s odkazmi na ďalšie relevantné dokumenty, s určením lehôt a termínov. Navigátor napomáha rýchlej orientácii používateľa v celom postupe a vyúsťuje do výberu najvhodnejšieho riešenia.

Aktuálne ponúkame spracované procesné postupy venované problematike:

Kontaktovať obchodného zástupcuViac informácií o produkte

NovaVoice

NovaVoice® je nástroj pre rýchle zaznamenávanie komplikovaných odborných právnych textov. V spolupráci s ďalšími informačnými technológiami prináša zníženie administratívnej pracnosti a urýchlenie práce. Umožňuje venovať odborné kapacity odbornej činnosti a výrazne šetrí čas.

Technológia automatického rozpoznávania hlasu (tzv. ASR -Automatic Speech Recognition) s jazykovými a akustickými modelmi prispôsobenými špecifickému charakteru, predmetu a odbornosti v konkrétnom prostredí sa teraz používa namiesto písania do klávesnice počítača alebo diktovania do diktafónu a manuálneho prepisu diktátu. Rozpoznávanie hovoreného slova v prúde reči je kontextovo upresňované tak, aby text zodpovedal pravidlám písania odborného právneho textu.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Spravodajstvo TASR

V rámci systému ASPI vám od októbra 2014 umožňujeme mať prehľad o relevantnom spravodajstve z oblasti ekonomiky, práva a legislatívy. Na základe spolupráce priamo s TA SR sú do systému ASPI preberané len relevantné správy z daných oblastí. Správy v systéme ASPI nájdete bezodkladne po ich odpublikovaní na serveroch TA SR.

Prínosom pre vás bude nielen rýchlosť ich spracovania, ale aj výberový monitoring, kedy sa k vám dostanú informácie, s ktorými môžete ďalej pracovať.

Služby TA SR sú dostupné len užívateľom online verzie ASPI.

Kontaktovať obchodného zástupcu

Komentáre ČR

Komentáre obsiahnuté v systéme ASPI sú pripravované vysokokvalifikovanými a uznávanými autormi.

Sú priebežne aktualizované, pričom aktualizácie zohľadňujú ako novelizácie jednotlivých predpisov, tak aj judikatúru a právnu prax.

Počet komentárov je neustále rozširovaný s dôrazom na ich kvalitu a požiadavky právnej praxe.

Každý komentár je priamo previazaný na ustanovenie komentovaného predpisu (odkaz na daný komentár, priamo pri jednotlivých paragrafoch).

Zároveň je možné:

 • zobrazenie samotného komentára
 • tlač, kopírovanie a export textov komentára
 • fulltextové vyhľadávanie v rámci všetkých komentárov
 • zobrazenie, tlač a export celého komentára
 • zobrazenie textu paragrafu spolu s komentárom v rámci rozdeleného okna

Ku dnešnému dňu nájdete v systéme tieto komentáre k českým zákonom:

 1. KOC - Komentář k Zákoníku práce (262/2006 Sb.)
 2. KOC - Komentář k zrušenému Obchodnímu zákoníku (513/1991 Sb.)
 3. KOC - Komentář k Zákonu o zbraních (119/2002 Sb.)
 4. KOC - Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
 5. KOC - Komentář k Zákonu o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.)
 6. KOC - Komentář k Zákonu vlastníctvi bytů
 7. KOC - Komentář k Zákonu o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
 8. KOC - Komentář k Zákonu o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
 9. KOC - Komentář k Zákonu o silniční přepravě
 10. KOC - Komentář k Zákonu o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
 11. KOC - Komentáře k účetním předpisům
 12. KOC - Komentář k Zákonu o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
 13. KOC - Komentář k Zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.)
 14. KOC - Komentář k Zákonu o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
 15. KOC - Komentář k Zákonu o sdružování občanů
 16. KOC - Komentář k Zákonu o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
 17. KOC - Komentář k Zákonu o inspekci práce (251/2005 Sb.)
 18. KOC - Komentář k Zákonu o elektronických komunikacích
 19. KOC - Komentář k Zákonu o DPH ((235/2004 Sb.)
 20. KOC - Komentář k Zákonu o auditorech (93/2009 Sb.)
 21. KOC - Komentář k Zákonu o audiovizuálních mediálních službách
 22. KOC - Komentář k Lesnímu zákonu (289/1995 Sb.)
 23. KOC - Komentář k Zákonu o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
 24. KOC - Komentář k Insolvenčnímu zákonu (182/2006 Sb.)
 25. KOC - Komentář k Daňovému řádu (280/2009 Sb.)
 26. KOC - Komentář k Listině základních práv (2/1993 Sb.)
 27. KOC - Komentář k Zákonu o mezinárodní součinosti
 28. KOC - Komentář k Zákonu o požární bezpečnosti
 29. KOC - Komentář k Zákonu směnečnímu a šekovému (191/1950 Sb.)
 30. KOC - Komentář k Živnostenskému zákonu a Zákonu o živnostenských úřadech (455/1991 Sb. a 570/1991 Sb.)
 31. KOC - Komentář k Občanskému soudnímu řádu (HBT) 99/1963 Sb.
 32. KOC - Komentář k novému Občanskému zákoníku (89/2012 Sb.)
 33. KOC - Komentář k Zákonu o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
 34. KOC - Komentář k Zákonu o azylu (325/1999 Sb.)
 35. KOC - Komentář k Zákonu o mezinárodním práve soukromém (91/2012 Sb.)
 36. KOC - Komentář k Zákonu o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.)
 37. KOC - Komentář k Zákonu o dani silniční s lic.(16/1993 Sb.)
 38. KOC - Komentář k Lázeňskému zákonu (164/201 Sb.)
 39. KOC - Komentář k Zákonu o rybařství (99/2004 Sb. a vyhl. 197/2004 Sb.)
 40. KOC - Komentář k Zákonu o finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
 41. KOC - Správní řád (500/2014 Sb.)
 42. KOC - Komentář k Zákonu o ochaně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
 43. KOC - Komentář k Zákonu o mediaci
 44. KOC - Komentář k Zákonu o veřejních rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.)
 45. KOC - Komentář k mediálním zákonům
 46. KOC - Komentář k Zákonu o hospodaření energií (406/2002 Sb.)
 47. KOC - Komentář k Zákonu o mezinárodní justiční spolupráci (104/2013 Sb.)
 48. KOC - Komentář k Zákonu o mediaci (LEGES)
 49. KOC - Komentář k Zákonu o kolektivním vyjednávání s vyhláškami 16/1991 Sb. a 114/1991 Sb.
 50. KOC - Komentář k Školskému zákonu (561/2004 Sb.)
 51. KOC - Komentář k Stavebnímu zákonu (183/2006 Sb.)
 52. KOC - Komentář k zrušenému Občanskému zákoníku (40/1964 Sb.)
 53. KOC - Komentář k Občanskému soudnímu řádu a souvisícim předp.
 54. KOC - Komentář k Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností
 55. KOC - Komentář k Zákonu o České národní bance (6/1993 Sb.)
 56. KOC - Komentář k Zákonu o investičních společnostech a investičních fondech
 57. KOC - Komentář k Zákonu o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
 58. KOC - Komentář k Zákonu o pohřebnictví a o změně některých zákonů (256/2001 Sb.)
 59. KOC - Komentář k Zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
 60. KOC - Komentář k Zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
 61. KOC - Komentář k Zákonu o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.)
 62. KOC - Komentář k Zákonu o válečných hrobech a pietních místech a o změně z. o pohřebnictví (122/2004 Sb.)
 63. KOC - Komentář k Zákonu o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.)
 64. KOC - Komentář k Zákonu o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů (129/2008 Sb.)
 65. KOC - Komentář k Zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
 66. KOC - Komentář k Zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
 67. KOC - Komentář k Zákonu o státní službě (234/2014 Sb.)

Kontaktovať obchodného zástupcu