Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry

Prednášajúci
Cieľová skupina
zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku
Typ produktu
Seminár
Dátum
29.03.2017
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr.Vl. Clementisa 10,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Odborný seminár pod vedením skúsenej lektorky s bohatými praktickými skúsenosťami z akademickej oblasti i advokátskej praxe sa bude zameriavať ma problematiku skončenia pracovného pomeru vo väzbe na všetky relevantné ustanovenia príslušných pracovnoprávnych predpisov. Primárna pozornosť bude venovaná jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru z pohľadu ich formálneho i praktického uskutočnenia, pričom špecificky budú podrobne vysvetlené osobitosti procesného postupu odvíjajúce sa od zaužívanej praxe a judikatúry národných i medzinárodných súdov. Osobitne pretraktovaná bude najmä otázka jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa najmä vo vzťahu k doručovaniu takýchto právnych úkonov, dôvodov jednostranného skončenia pracovného pomeru najmä pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom (formulácia dôvodu, obsah porušenia pracovnej disciplíny, posudzovanie menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny, rozlíšenie porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh a pod.). Vo väzbe na aktuálnu prax bude predmetom odborného výkladu i problematika oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowingu), zneužitia práva a konania v rozpore s dobrými mravmi, či posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca formou lekárskeho posudku ako predpoklad pre možnosť skončenia pracovného pomeru. Odborný výklad bude doplnený riešením praktických prípadov vyskytujúcich sa najčastejšie v praxi s ohľadom na pravidelné pochybenia zamestnávateľov napr. pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, počas materskej (rodičovskej) dovolenky alebo počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, uskutočnenie organizačnej zmeny a vznik nadbytočnosti zamestnanca, ponuka inej vhodnej práce a pod.).

Súčasťou semináru bude i podrobné objasnenie ingerencie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, resp. praktické skúsenosti so súdnymi konaniami v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru a poskytovania náhrady mzdy takémuto zamestnancovi.

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. je dekankou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasne pôsobí od roku 2006 v PRK Partners s.r.o., od roku 2011 ako advokátka. Je uznávanou autoritou v odbore pracovného práva. Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzniku a skončenia pracovného pomeru, v tejto oblasti aj publikuje a prednáša. Zúčastňuje sa odborných seminárov a konferencií, doma aj v zahraničí, a súčasne aj sama vedie komerčné prednášky, kde sa venuje aktuálnym otázkam slovenského a európskeho pracovného práva.

Účastnícky poplatok:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Čo je všetko potrebné uviesť v pracovnej zmluve
  • Aké sú možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Ako treba napísať výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľa
  • Čo môže zamestnávateľ urobiť, ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu a spôsobí škodu
  • Aké postupy musí zamestnávateľ dodržať, ak plánuje prepúšťať zamestnancov
  • Čo čaká zamestnávateľa, ak sa zamestnanec obráti na súd a nesúhlasí so skončením pracovného pomeru
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
10:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.