Právo


Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Ivan Rumana
Daňová judikatúra pri aplikácii Nového Správneho súdneho poriadku
09.11.2016 Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Boris Tóth
Osobitosti súdnych konaní v rodinnoprávnych veciach a veciach týkajúcich sa maloletých podľa CMP
10.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Zuzana Bartová
Novely Obchodného zákonníka – jednoduchá akciová spoločnosť, diskvalifikácie členov štatutárnych orgánov a kríza
15.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
Mgr. Milan Ištván, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Juraj Tkáč, Ing. Radoslav Jurčaga
Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020
24.-25.11.2016 Hotel Hradná Brána ****, Slovanské nábrežie 15, Bratislava - Devín 226,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
06.12.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.