Právo


Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová, PhD.
Ako "predať alebo kúpiť" firmu
04.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
JUDr. Boris Tóth
Legislatívne zmeny v civilnom procese a ich vplyv na exekučné konanie
11.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Juraj Tkáč, Ing. Zuzana Kovácsová, Ing. Dáša Kozáková
Osobitosti (nielen) veľkých stavebných projektov podľa FIDIC zmluvných podmienok – prípravná a realizačná fáza
13.-14.10.2016 Hotel Hradná Brána ****, Slovanské námestie 15, Bratislava - Devín 198,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky
18.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 75,00 €
JUDr. Ida Hanzelová
Správne súdnictvo - čo priniesol samostatný správny súdny poriadok, s osobitným zreteľom na správne trestanie
20.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
ROZHODNÉ PRÁVO v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom
26.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Zuzana Bartová, PhD.
Novely Obchodného zákonníka – jednoduchá akciová spoločnosť, diskvalifikácie členov štatutárnych orgánov a kríza
15.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
06.12.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.