Pracovný čas – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času

Prednášajúci
Cieľová skupina
personalisti, advokáti, právnici a zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku, advokátski koncipienti
Typ produktu
Seminár
Dátum
16.06.2016
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s primárnym zameraním na zavedenie, praktické používanie inštitútu konta pracovného času (kladný a záporný účet konta) s jeho vzájomným prepojením s problematikou výpočtu priemerného zárobku zamestnancov, identifikácie práce nadčas, zmenovými kalendármi, čerpanie dovolenky, stanovením vyrovnávacieho obdobia a jeho diferenciáciou od doby trvania dohody o konte pracovného času, výpočet mzdy zamestnanca, vymedzením vážnych prevádzkových dôvodov, osobitnými pracovnými podmienkami vybraných kategórii zamestnancov, prác v kategórii 3. a 4. rizikovej skupiny a pod.

Prednášajúci:
JUDr. Simona Schuszteková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Súčasne je členkou predsedníctva Asociácie pracovného práva, prostredníctvom ktorej sa aktívne podieľa na publikačnej a lektorskej činnosti.
Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portále profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde okrem iných oblastí pracovného práva sa venovala aj problematike pracovného času, s ktorou má bohaté praktické skúsenosti.
V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, právu sociálneho zabezpečenia, či už na strane zamestnávateľa alebo zástupcov zamestnancov.

Účastnícky poplatok:
58,00 € bez DPH
69,60 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
Variabilný symbol: IČO prihlasovanej spoločnosti

Program:

 • legislatívna úprava konta pracovného času - § 87a Zákonníka práce
 • dohoda o konte pracovného času a jej podstatné náležitosti (forma, zmluvné strany) - samostatná dohoda alebo súčasť kolektívnej zmluvy
 • doba trvania dohody o konte pracovného času a stanovenie vyrovnávacieho obdobia pre kumuláciu hodín do konta pracovného času
 • rozvrhovanie pracovného času v konte pracovného času, zmenové kalendáre a § 90 ods. 9 v nadväznosti na § 142 ods. 5 Zákonníka práce
 • práca nadčas v konte pracovného času, prekážky v práci v konte pracovného času
 • vysporiadanie kladného a záporného účtu v konte pracovného času, reťazenie kônt pracovného času a možnosť ich začatia s negatívnym saldom
 • možné aplikačné problémy konta pracovného času (osobitné kategórie zamestnancov - tehotné ženy)
 • výpočet priemerného zárobku zamestnanca a jeho špecifiká pri konte pracovného času
 • výkon rizikovej práce a práca nadčas práce v konte pracovného času
 • vážne prevádzkové dôvody a možnosť neuplatnenia § 90 ods. 9 Zákonníka práce
 • diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.