Novinka

Legislatívne pravidlá tvorby zákonov

Prednášajúci
Cieľová skupina
odborní zamestnanci legislatívnych útvarov legislatívnych orgánov v SR, ostatní záujemcovia o danú problematiku
Typ produktu
Seminár
Dátum
30.03.2017
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Cieľom seminára je previesť účastníkov odbornou problematikou legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike. Seminár okrem odborných poznatkov ponúka aj praktický pohľad a odporúčania ako predchádzať problémom pri tvorbe právnych predpisov alebo ako hľadať efektívne spôsoby ich tvorby.

Pozývame vás načerpať poznatky z dlhoročnej praxe tvorby právnych predpisov, ale zároveň aj možnosť odovzdať ich kolegom, s ktorými ste v kontakte len vo virtuálnom svete pripomienkového konania.

Prednášajúci:
JUDr. Pavol Ňuňuk - tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby. V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Podieľal sa ako spoluautor viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.

Účastnícky poplatok:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Úvod, význam, právne predpisy upravujúce legislatívne konanie, Slov-lex
  • Štádiá legislatívneho konania
  • Východiská tvorby právneho predpisu, legislatívny zámer, predbežná informácia
  • Vlastná tvorba nového právneho predpisu, jednotlivé dokumenty, vnútrorezortné pripomienkové konanie
  • Špecifikum novelizácie existujúceho právneho predpisu
  • Medzirezortné pripomienkové konanie, zapracovanie pripomienok, rozporové konania
  • Rokovanie poradných orgánov vlády a rokovanie vlády Slovenskej republiky
  • Prerokovanie vládnych návrhov na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky
  • Autorská korektúra a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
  • Záver

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.