Civilný sporový poriadok – opravné prostriedky a konanie o nich pred súdom v prvej a druhej inštancii

Prednášajúci
Cieľová skupina
advokáti, advokátski koncipienti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, firemní/podnikoví právnici, právnická verejnosť
Typ produktu
Seminár
Dátum
09.06.2016
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava
APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Ceny sú vrátane DPH

Po úvodných seminároch k reforme civilného práva procesného, zameraného na predstavenie troch nových kódexov - Civilného sporového poriadku (CSP), Civilného mimosporového poriadku (CMP) a Správneho súdneho poriadku (SSP), ako aj všeobecnej časti a konania v prvej inštancii nadväzujeme seminárom zameraným na opravné prostriedky a konanie o nich v prvej a druhej inštancii.

Semináre sú užšie obsahovo zamerané tak, aby si účastníci postupne osvojili nové procesné pravidlá v súdnom sporovom konaní s upozornením na zásadné zmeny oproti pôvodnej právnej úprave v OSP.

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth, podpredseda Krajského súdu v Bratislave, s 28 - ročnou súdnou praxou. Špecializuje sa na civilné procesné právo, obchodné právo, osobitne exekučné a konkurzné právo. Od roku 1995 lektoroval desiatky odborných a veľmi úspešných seminárov, je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Odvolanie
    • prípustnosť odvolania, subjekty oprávnené podať odvolanie, lehota na jeho podanie, náležitosti odvolania a odvolacie dôvody,
    • konanie o odvolaní pred súdom prvej inštancie a autoremedúra,
    • konanie na odvolacom súde a rozhodnutie o odvolaní
  • Žaloba na obnovu konania - podmienky žaloby a jej náležitosti, konanie o žalobe, rozhodnutie o žalobe a postup súdu po povolení obnovy konania
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
10:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.