Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
Štatutárne orgány v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, spoločníci, firemní/podnikoví právnici, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
06.04.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr.Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Seminár je venovaný hlbšiemu rozboru inštitútu valného zhromaždenia s komplexnými odbornými informáciami na danú tému, užitočnými pre právnu prax a zároveň osvojenia si postupov v prípade neplatnosti uznesení valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti, vrátane relevantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR.

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Bartová, advokátka - od r. 2008 pôsobí na pozícii partnera v AK Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o. spolu s Prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. a JUDr. Tímeou Kovácsovou. Je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva, pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam, v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Medzi konkrétne oblasti jej pôsobenia patrí, okrem iného, právne poradenstvo pri koncipovaní obchodnoprávnych záväzkov, pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody, nárokov z vád tovaru a diel, právne aspekty zabezpečenia záväzkov s dôrazom na zmenkové vzťahy a zastupovanie klientov v obchodno-právnych sporoch v súdnych a arbitrážnych konaniach. Má skúsenosti s právom z oblasti nekalej súťaže a s konaniami pred Protimonopolným úradom SR. V uvedených oblastiach poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 1. Fáza zvolania valného zhromaždenia SRO a AS
  • koncepcia pozvánky/oznámenia o konaní na valné zhromaždenie – hranice autonómnej úpravy pozvánky v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
  • charakter lehoty na doručenie pozvánky spoločníkom/akcionárom
  • spôsob doručenia pozvánky a adresa, na ktorú je pozvánka spoločníkovi/akcionárovi doručovaná
  • subjekty oprávnené zvolať valné zhromaždenie
  • zvolanie valného zhromaždenia spoločníkmi/akcionármi spoločnosti, súdom, dozornou radou spoločnosti
  • význam „rozhodného dňa“ a jeho úprava v stanovách
  • notifikačná povinnosť spoločnosti - osobitné upozornenia v pozvánke na valné zhromaždenie/oznámení o konaní valného zhromaždenia a ich význam
  • sprístupnenie podkladov k valnému zhromaždeniu pred konaním valného zhromaždenia akcionárom
  • vady formy zvolania valného zhromaždenia ako dôvod neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 2. Fáza konania valného zhromaždenia
  • osoby prítomné na valnom zhromaždení – verejnosť/neverejnosť valného zhromaždenia
  • prezencia spoločníkov na valnom zhromaždení/ prezencia akcionárov na valnom zhromaždení – osobná účasť akcionára, splnomocnenie na zastupovanie na valnom zhromaždení, obmedzenie zastúpenia, multiplikované splnomocnenie, forma splnomocnenia
  • voľba orgánov valného zhromaždenia
  • forma a obsah zápisnice o valnom zhromaždení – nedostatky zápisnice ako dôvod neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • doručovanie zápisnice o valnom zhromaždení spoločníkom/akcionárom
  • uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia – možnosti úpravy v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
  • prípady neuznášaniaschopnosti valného zhromaždenia – konalo sa valné zhromaždenie, v prípade, ak nie je uznášaniaschopné?
  • kvórum na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia – kvalifikované rozhodovanie valného zhromaždenia
  • počet hlasov spoločníkov a vylúčenie hlasovacieho práva spoločníkov
  • program valného zhromaždenia – možnosť jeho doplnenia v priebehu konania valného zhromaždenia
  • návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia
  • program valného zhromaždenia – možnosť jeho doplnenia v priebehu konania valného zhromaždenia
  • návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia
  • informačné právo akcionárov – porušenie informačného práva a jeho dopad na platnosť uznesenia VZ
  • rozhodovanie valného zhromaždenia o jednotlivých bodoch programu
  • voľba iného počtu členov predstavenstva než aký vyplýva zo stanov bez predchádzajúcej zmeny stanov
  • rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti a výplate dividend a tantiém
  • neplatnosť rozdelenia zisku na tantiémy bez súčasnej výplaty dividend
  • možnosť rozhodovania o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti – rozdiel SRO a AS
  • následky právnych úkonov spoločnosti, ktoré v rozpore so zákonom alebo stanovami neschválilo valného zhromaždenie
 3. Fáza konania o určenie neplatnosti uznesenia VZ
  • aktívna a pasívna legitimácia na konanie o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • základné podmienky úspešnosti žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
   • kategórie dôvodov neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
   • návrh na vydanie predbežného opatrenia
   • obmedzenie práv spoločníka/akcionára napadnutým uznesením
   • kontroverzný obsah nálezu Ústavného súdu SR IV. ÚS 434/2010
  • protest akcionára ako podmienka podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a.s. – náležitosti protestu
  • charakter lehoty na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • príslušnosť súdu na konanie, súdny poplatok za podanie návrhu
  • záväznosť rozhodnutia súdu o určení neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • možnosť napadnúť žalobou o určenie neplatnosti aj uznesenia ostatných orgánov spoločnosti
  • analógia použitia postupu napadnutia platnosti uznesenia valného zhromaždenia vo vzťahu k rozhodnutiam iných orgánov spoločnosti pri výkone delegovanej pôsobnosti

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.