Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
29.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr.Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Odborný seminár pod vedením skúsenej lektorky s bohatými praktickými skúsenosťami z akademickej oblasti i advokátskej praxe sa bude zameriavať ma problematiku skončenia pracovného pomeru vo väzbe na všetky relevantné ustanovenia príslušných pracovnoprávnych predpisov. Primárna pozornosť bude venovaná jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru z pohľadu ich formálneho i praktického uskutočnenia, pričom špecificky budú podrobne vysvetlené osobitosti procesného postupu odvíjajúce sa od zaužívanej praxe a judikatúry národných i medzinárodných súdov. Osobitne pretraktovaná bude najmä otázka jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa najmä vo vzťahu k doručovaniu takýchto právnych úkonov, dôvodov jednostranného skončenia pracovného pomeru najmä pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom (formulácia dôvodu, obsah porušenia pracovnej disciplíny, posudzovanie menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny, rozlíšenie porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh a pod.). Vo väzbe na aktuálnu prax bude predmetom odborného výkladu i problematika oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowingu), zneužitia práva a konania v rozpore s dobrými mravmi, či posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca formou lekárskeho posudku ako predpoklad pre možnosť skončenia pracovného pomeru. Odborný výklad bude doplnený riešením praktických prípadov vyskytujúcich sa najčastejšie v praxi s ohľadom na pravidelné pochybenia zamestnávateľov napr. pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, počas materskej (rodičovskej) dovolenky alebo počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, uskutočnenie organizačnej zmeny a vznik nadbytočnosti zamestnanca, ponuka inej vhodnej práce a pod.).

Súčasťou semináru bude i podrobné objasnenie ingerencie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, resp. praktické skúsenosti so súdnymi konaniami v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru a poskytovania náhrady mzdy takémuto zamestnancovi.

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. je dekankou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasne pôsobí od roku 2006 v PRK Partners s.r.o., od roku 2011 ako advokátka. Je uznávanou autoritou v odbore pracovného práva. Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzniku a skončenia pracovného pomeru, v tejto oblasti aj publikuje a prednáša. Zúčastňuje sa odborných seminárov a konferencií, doma aj v zahraničí, a súčasne aj sama vedie komerčné prednášky, kde sa venuje aktuálnym otázkam slovenského a európskeho pracovného práva.

Účastnícky poplatok:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Čo je všetko potrebné uviesť v pracovnej zmluve
  • Aké sú možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Ako treba napísať výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľa
  • Čo môže zamestnávateľ urobiť, ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu a spôsobí škodu
  • Aké postupy musí zamestnávateľ dodržať, ak plánuje prepúšťať zamestnancov
  • Čo čaká zamestnávateľa, ak sa zamestnanec obráti na súd a nesúhlasí so skončením pracovného pomeru
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
10:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46