Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
05.04.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Problematika pozemkových spoločenstiev, ako aj nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom patrí medzi frekventované otázky v rámci katastrálneho konania. Napriek tomu, že predmetná problematika je primárne upravená v nových právnych predpisoch z roku 2013, resp. 2014, v aplikačnej praxi vyvstáva množstvo interpretačných otáznikov. Seminár je zameraný na poskytnutie komplexného pohľadu na právnu úpravu pozemkových spoločenstiev a nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov z hľadiska katastra nehnuteľností. V rámci seminára budú prezentované stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a taktiež stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Čo sa týka pozemkových spoločenstiev, základným východiskom aplikačnej praxe z hľadiska katastrálneho konania je vymedzenie pojmu „spoločná nehnuteľnosť“ a pojmu „podiel na spoločnej nehnuteľnosti“. Z hľadiska investičnej činnosti je zaujímavá otázka nakladania s podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

Pokiaľ ide o zákon č. 140/2014 Z. z., osobitná pozornosť sa v rámci seminára venuje vymedzeniu pojmu „poľnohospodársky pozemok“ a pojmu „zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“, ale zároveň aj konaniu o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Prednášajúci:
Mgr. Martin Illáš, je pracovníkom odboru legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe týkajúcej sa zákona o pozemkových spoločenstvách, ako i zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Je autorom viacerých odborných príspevkov, popritom sa aktívne venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Róbert Jakubáč je pracovníkom legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované vo viacerých odborných časopisoch, napr. Justičnej revue, ako aj v Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal Cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami IURA EDITION a Wolters Kluwer. Je členom komisie na prípravu návrhu nového Občianskeho zákonníka a popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok, obchodné a platobné podmienky:
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Číslo účtu: 1440643012 / 0200
Variabilný symbol: číslo objednávky

Program:

 • pramene právnej úpravy pozemkových spoločenstiev, nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a katastrálneho konania
 • definícia „spoločnej nehnuteľnosti“ a oddelenie časti „spoločnej nehnuteľnosti“, zápis „spoločnej nehnuteľnosti“ v katastri nehnuteľností
 • nadobúdanie vlastníctva podielov na spoločnej nehnuteľnosti a na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach,
 • vzťah medzi právnou úpravou nakladania s podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskoršieho predpisu a právnou úpravou nakladania so spoluvlastníckym podielom podľa zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva a na tretiu osobu, zánik spoločnej nehnuteľnosti
 • predkupné právo v spoločnej nehnuteľnosti,
 • nájom pozemkov tvoriacich „spoločnú nehnuteľnosť“
 • zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva vo vzťahu a ďalšie možnosti jeho členov
 • zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva vo vzťahu ku katastru nehnuteľností
 • oprava zápisu pozemkového spoločenstva ako vlastníka podielu na „spoločnej nehnuteľnosti“ v katastri nehnuteľností
 • pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu „poľnohospodársky pozemok“
 • definícia „zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“, prílohy takejto zmluvy
 • konanie o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na vklad
 • diskusia k otázkam katastrálneho konania

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.