Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Predaj ukončený
Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
pracovníci HR oddelení, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Typ produktu
Seminár

Dátum
01.03.2017

Dátum
21.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Miesto konania
Vzdelávacie centrum Teledom,
Timonova 27,
Košice

Nadväzujúc na úspešné a vysoko hodnotené semináre realizované v r. 2016 a na základe pretrvávajúceho záujmu o tému ponúkame ďalší odborný seminár pod vedením skúsenej odborníčky z praxe, ktorý poskytne účastníkom možnosť bližšie sa oboznámiť s ochranou osobných údajov pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov, a to
- počas existencie predzmluvných vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce,
- po vzniku samotného pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
v kontexte novej právnej úpravy i aktuálnej aplikačnej a rozhodovacej praxe kontrolných orgánov so zásadnými odlišnosťami v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Detailná pozornosť bude venovaná
- informáciám a údajom, ktoré sú získavané zamestnávateľom pre účely výberového konania a jeho zákonným povinnostiam v tomto období, a tiež
- po vzniku pracovnoprávneho vzťahu a
- nakladaniu s osobnými údajmi zamestnancov.

Významnou súčasťou seminára však bude i problematika ochrany osobných údajov vo väzbe na kompetencie zástupcov zamestnancov vyplývajúce z osobitných pracovnoprávnych predpisov, najmä vo vzťahu k výkonu kontrolnej činnosti podľa § 239 Zákonníka práce alebo § 149 Zákonníka práce. Osobitná pozornosť bude venovaná vzájomnému vzťahu medzi členstvom zamestnanca v odborovej organizácii a možnosti zamestnávateľa disponovať s touto informáciou v súlade s právnym poriadkom vrátane uvedenia sankcií za porušenie zákonných povinností.

Súčasťou vzdelávacích materiálov pre účastníkov bude aj nová publikácia o ochrane osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorej spoluautorkou je lektorka seminára.

Prednášajúci:
Mgr. Tatiana Valentová pôsobí ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň je riaditeľkou odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. Podieľa sa na výkone dozoru nad ochranou osobných údajov, zúčastnila sa viacerých medzinárodných stretnutí, konferencií a work shopov so zameraním na problematiku ochrany osobných údajov nielen v podmienkach Európskej únie.

Účastnícky poplatok:
64,00 € bez DPH
76,80 € s DPH
V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie,
 • súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch
 • evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení
 • biometria ako súčasť evidencie dochádzky
 • fotografia zamestnanca
 • zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch
 • profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov
 • prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov
 • zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce
 • monitorovanie zamestnancov prostredníctvom využitia geolokalizačných služieb
 • monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier
 • kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)
 • agentúra dočasného zamestnávania vs. užívateľský zamestnávateľ: vzájomné poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch, rozsah poskytovaných osobných údajov, agentúrny zamestnanec ako oprávnená osoba (identifikácia prevádzkovateľa a jeho povinností)
 • kontrolná činnosť zástupcov zamestnancov (prístup k citlivým osobným údajom, rozsah osobných údajov, ktoré je zástupca zamestnancov oprávnený spracúvať pri výkone kontrolnej činnosti podľa Zákonníka práce)
 • zamestnávateľ vs. informácie o členstve zamestnancov v odborovej organizácii
 • kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností
 • diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.