Nakladanie s majetkom obcí

Predaj ukončený

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
starostovia, poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci

Typ produktu
Seminár

Dátum
27.04.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Základný povinný minimálny obsah zásad hospodárenia určuje ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo.

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Program seminára je zameraný na právne aspekty a možnosti obce pri dispozícii s jej majetkom, vrátane transparentného a efektívneho nakladania s majetkom v súlade s pravidlami nakladania s majetkom obce.

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Správne právo. V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie Zákon o obecnom zriadení – Komentár a autorom publikácií Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti a Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016. (Wolters Kluwer). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Účastnícky poplatok:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti
 • Nesúlad vlastníctva stavby a vlastníctva zastavaného pozemku
 • Majetok obce – možný účel jeho použitia
 • Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie
 • Nadobúdanie majetku obce – kúpa
 • Nájom a výpožička majetku obce
 • Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce
 • Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa – ako forma štátnej pomoci a povinnosti obce voči štátnym orgánom podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci
 • Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • Správa majetku obce
 • Kompetencie zastupiteľstva a starostu pri nakladaní s majetkom obce
 • Kompetencie zastupiteľstva a starostu vo vzťahu k obchodným spoločnostiam s majetkovou účasťou obce
 • Kontrolné úlohy hlavného kontrolóra pri nakladaní s majetkom obce
 • Dôraz na rozhodovaciu činnosť súdov

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.