Legislatívne pravidlá tvorby zákonov

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
odborní zamestnanci legislatívnych útvarov legislatívnych orgánov v SR, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
30.03.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Cieľom seminára je previesť účastníkov odbornou problematikou legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike. Seminár okrem odborných poznatkov ponúka aj praktický pohľad a odporúčania ako predchádzať problémom pri tvorbe právnych predpisov alebo ako hľadať efektívne spôsoby ich tvorby.

Pozývame vás načerpať poznatky z dlhoročnej praxe tvorby právnych predpisov, ale zároveň aj možnosť odovzdať ich kolegom, s ktorými ste v kontakte len vo virtuálnom svete pripomienkového konania.

Prednášajúci:
JUDr. Pavol Ňuňuk - tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby. V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Podieľal sa ako spoluautor viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.

Účastnícky poplatok:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Úvod, význam, právne predpisy upravujúce legislatívne konanie, Slov-lex
  • Štádiá legislatívneho konania
  • Východiská tvorby právneho predpisu, legislatívny zámer, predbežná informácia
  • Vlastná tvorba nového právneho predpisu, jednotlivé dokumenty, vnútrorezortné pripomienkové konanie
  • Špecifikum novelizácie existujúceho právneho predpisu
  • Medzirezortné pripomienkové konanie, zapracovanie pripomienok, rozporové konania
  • Rokovanie poradných orgánov vlády a rokovanie vlády Slovenskej republiky
  • Prerokovanie vládnych návrhov na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky
  • Autorská korektúra a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
  • Záver

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.